Środki naprawy państwowej gospodarki skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.103.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1926 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1921 r.
środkach naprawy państwowej gospodarki skarbowej.

Minister Skarbu ma prawo w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów bądź sam, bądź przez swoje organa-w razie potrzeby z przybraniem rzeczoznawców - wglądać w sposób jedynie informacyjny w ustrój i tok urzędowania władz, urzędów i zakładów państwowych oraz tych instytucji i zakładów niepaństwowych oraz zrzeszeń, które korzystają z pomocy materjalnej Skarbu Państwa.

Minister Skarbu jest upoważniony do znoszenia, po wysłuchaniu opinji Najwyższej Izby Kontroli Państwa, istniejących państwowych władz, urzędów, zakładów, instytucji, placówek i t. p. organizacji wszelkiej nazwy, cywilnych i wojskowych, których koszty utrzymania obciążają budżet państwowy, o ile ich istnienie i zakres działania nie opierają się na ustawie, ani na rozporządzeniu Rady Ministrów.

Tworzenie nowych stanowisk służbowych w państwowej służbie cywilnej, jak również przyjmowanie funkcjonarjuszów w miejsce zwolnionych, mogą nastąpić tylko w razie koniecznej potrzeby i tylko za zgodą Ministra Skarbu.

Uchwały Rady Ministrów, powodujące wydatki ze Skarbu Państwa. mogą zapadać tylko za zgodą Ministra Skarbu. Minister Skarbu może postanowić drogą rozporządzenia, że pewne rodzaje umów, na mocy których Skarb Państwa zobowiązuje się do świadczeń, mających wartość majątkową, muszą być zawierane na piśmie. O ile zarządzenie takie zostało wydane, umowy w niem określone są nieważne, jeśli je zawarto ustnie, lub jeśli dokument stwierdzający taką umowę nie jest zaopatrzony w podpis Ministra Skarbu lub organu, upoważnionego przezeń bądź rozporządzeniem, bądź pełnomocnictwem, udzielonem co do poszczególnej umowy.

Upoważnia się Ministra Skarbu do wydzierżawienia zakładów przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwom prywatnym - krajowym lub zagranicznym - po porozumieniu się z właściwymi ministrami.

Wydzierżawienie kolei państwowych oraz zakładów pracujących bezpośrednio w zakresie obrony Państwa wymaga zezwolenia Sejmu.

(uchylony).

(uchylony).

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu oraz właściwym ministrom.

Ustawa niniejsza z wyjątkiem art. 6 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art. 6. uzyskuje moc obowiązującą w miesiąc po ogłoszeniu.

1 Art. 6 uchylony przez § 14 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego (Dz.U.24.34.351) z dniem 28 kwietnia 1924 r.
2 Art. 7 uchylony przez art. 7 rozp. z mocą ustawy z dnia 10 grudnia 1926 r. o utworzeniu Rady Finansowej przy Ministrze Skarbu (Dz.U.26.121.695) z dniem 15 grudnia 1926 r.