Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.93.867

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 sierpnia 1922 r.
w przedmiocie przyjmowania przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową wkładów w walutach obcych.

Na podstawie art. 10 ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z dnia 7 grudnia 1918 r. (Dz. P. P. P. № 19 poz. 56) w brzmieniu nadanem mu art. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 38 poz. 227), art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. o środkach naprawy państwowej gospodarki skarbowej (Dz. U. R. P. № 103 poz. 741) tudzież art. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu pełnomocnictwa do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami (Dz. U. R. P. № 104 poz. 748) zarządza się co następuje:
§  1. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa jest upoważniona do przyjmowania sum w walutach obcych na rachunki przekazowe i rachunki terminowe, do prowadzenia rzeczonych rachunków w walutach obcych, do wypłaty i przekazywania w kraju i zagranicą z tych rachunków sum w tychże walutach, bez osobnych zezwoleń i bez zachowania warunków ustalonych w rozporządzeniu Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. U. R. P. r. 1921 № 18 poz. 104 i № 108 poz. 795).
§  2. Prowadzone na podstawie § 1 niniejszego rozporządzenia rachunki przekazowe i terminowe w waletach obcych są oprocentowane w stosunku, ustalonym przez dyrekcje; Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.