Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.541

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 221) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków:
a) na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zwanych dalej "prefinansowaniem",
b) krajowych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków, o których mowa w lit. a, zwanych dalej "współfinansowaniem";
2) sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej.
§  2.  Warunkiem przekazania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w § 1 pkt 1, jest:
1) złożenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, zapotrzebowania na te środki, zwanego dalej "zapotrzebowaniem", przez agencję płatniczą do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w ramach limitu wydatków środków właściwego dysponenta, nie później niż do końca czwartego dnia przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym termin złożenia zapotrzebowania ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
2) złożenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wniosku dotyczącego środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w części dotyczącej EFRROW, albo merytorycznego i finansowego potwierdzenia zasadności zapotrzebowania agencji płatniczej na środki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w części dotyczącej EFRG;
3) wypełnienie przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz agencję płatniczą obowiązków określonych w § 11.
§  3. 
1.  Środki na prefinansowanie, w części dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków EFRG, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w kwocie określonej w zapotrzebowaniu, na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie umożliwiającym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi wydanie dyspozycji przekazania środków, nie później niż jeden dzień przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym dzień ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Potwierdzenie, o którym mowa w § 2 pkt 2, jest sporządzane na podstawie zapotrzebowania i składane, w postaci papierowej lub elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nie później niż drugiego dnia do godziny 1100 przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym dzień ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2.  Środki na prefinansowanie, w części dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków EFRROW, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie wniosku ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w kwocie określonej w tym wniosku, w terminie umożliwiającym temu ministrowi wydanie dyspozycji przekazania środków, nie później niż jeden dzień przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym dzień ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Wniosek jest sporządzany na podstawie zapotrzebowania i składany, w postaci papierowej lub elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nie później niż drugiego dnia do godziny 1100 przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym dzień ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi wydaje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dyspozycję przekazania środków, o których mowa w ust. 1 lub 2, na rachunek bankowy agencji płatniczej, w kwocie określonej w zapotrzebowaniu, w dniu określonym w zapotrzebowaniu.
§  4.  Środki na współfinansowanie są przekazywane agencji płatniczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na rachunek bankowy agencji płatniczej, w kwocie określonej w zapotrzebowaniu, w dniu określonym w zapotrzebowaniu.
§  5. 
1.  Zapotrzebowanie zawiera:
1) nazwę i adres agencji płatniczej;
2) datę i numer zapotrzebowania;
3) kwotę środków na realizację płatności, z wyszczególnieniem środków na prefinansowanie oraz na współfinansowanie;
4) podział środków na realizację płatności objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW;
5) nazwę i numery rachunków bankowych agencji płatniczej, na które mają zostać przekazane środki;
6) terminy przekazania środków na rachunki bankowe agencji płatniczej.
2.  Kwotę środków określoną w zapotrzebowaniu na realizację wydatków objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW agencja płatnicza pomniejsza o kwoty niezrealizowanych, w poprzednim okresie, płatności na rzecz beneficjentów oraz o kwoty odzyskane z tytułu:
1) zwrotu nienależnie pobranych płatności, wraz z odsetkami, objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW;
2) przejęcia zabezpieczeń oraz kar i grzywien objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW.
3.  Przepis ust. 2 w zakresie kwot niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów stosuje się z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62).
4.  Kwotę środków na współfinansowanie określoną w zapotrzebowaniu agencja płatnicza pomniejsza o kwoty niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów.
5.  W zapotrzebowaniu jest podawana informacja o poszczególnych tytułach i kwotach pomniejszeń, o których mowa w ust. 2 i 4.
6.  Zapotrzebowanie jest składane, w postaci papierowej lub elektronicznej, do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych nie później niż do końca czwartego dnia przed terminem przekazania środków na rachunek bankowy agencji płatniczej określonym w zapotrzebowaniu, przy czym dzień ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
§  6.  Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych płatności objętych klasyfikacją EFRROW są przekazywane, w terminie miesiąca od dnia ich odzyskania, na rachunek bankowy do obsługi płatności wspólnej polityki rolnej określony w przepisach, o których mowa w § 5 ust. 3, chyba że w tym terminie pomniejszą zapotrzebowanie na realizację wydatków objętych daną klasyfikacją budżetową EFRROW zgodnie z § 5 ust. 2. Odsetki od tych środków są przekazywane, w terminie miesiąca od dnia ich odzyskania, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, chyba że w tym terminie pomniejszą zapotrzebowanie na realizację wydatków objętych daną klasyfikacją budżetową EFFROW zgodnie z § 5 ust. 2.
§  7.  Kwoty przejętych zabezpieczeń oraz kar i grzywien nieobjętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW pomniejsza się o zwrot nienależnie pobranych zabezpieczeń oraz kar i grzywien.
§  8.  Środki odzyskane przez agencję płatniczą:
1) w trybie art. 32 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1, z późn. zm.),
2) z tytułu:
a) zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności, w części stanowiącej należność budżetu państwa,
b) przejęcia zabezpieczeń oraz kar odnoszących się do wydatków nieobjętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW,
c) rozliczania z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług - VAT

- stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek bankowy właściwego dysponenta w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu odzyskania środków, przy czym termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a dysponent ten przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu państwa, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.

§  9.  Środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji" odzyskane przez agencję płatniczą z tytułu:
1) zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności,
2) przejęcia zabezpieczeń oraz kar

- stanowią dochód budżetu państwa w wysokości kwot rozliczonych z Komisją Europejską wynikających z przepisów Unii Europejskiej obowiązujących w tym zakresie i są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek bankowy właściwego dysponenta w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu odzyskania środków, przy czym termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a dysponent ten przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu państwa, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.

§  10.  Środki odzyskane z tytułu sprzedaży towarów rolno-spożywczych realizowanej na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących działań interwencyjnych na wspólnotowych rynkach rolnych są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek właściwego dysponenta w terminie trzech dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza odzyskała te środki, przy czym dzień ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a dysponent ten przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu środków europejskich, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.
§  11. 
1.  Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, w postaci papierowej lub elektronicznej, miesięcznie oraz narastająco od początku roku kalendarzowego informację w zakresie:
1) kwot środków, o których mowa w § 5 ust. 2 i 4 oraz § 8-10,
2) płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, zrealizowanych w danym miesiącu, z podziałem na prefinansowanie i współfinansowanie, w tym podatek od towarów i usług - VAT, oraz z podziałem na środki EFRG i EFRROW

- w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy.

2.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zbiorcze zestawienie prognozowanych wydatków agencji płatniczej:
1) na kolejny najbliższy miesiąc z podziałem na poszczególne dni miesiąca,
2) na kolejne dwa miesiące z podziałem na poszczególne dekady miesiąca

- w terminie do dwudziestego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, o którym mowa w pkt 1, przy czym prognozowane wydatki są sporządzane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na podstawie danych przekazanych przez agencję płatniczą z podziałem na prefinansowanie i współfinansowanie, w tym podatek od towarów i usług - VAT, oraz z podziałem na środki EFRG i EFRROW.

3.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zestawienia uznanych przez Komisję Europejską kwot wydatków agencji płatniczej:
1) miesięczne - w terminie do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zestawienie dotyczy;
2) roczne - w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, którego zestawienie dotyczy.
4.  Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, w postaci papierowej lub elektronicznej, roczne rozliczenie środków otrzymanych i wydatkowanych na prefinansowanie i współfinansowanie, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy.
5.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zestawienia środków, o których mowa w § 9 i 10, wpłaconych odpowiednio na dochody budżetu państwa lub na dochody budżetu środków europejskich:
1) miesięczne - w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zestawienie dotyczy;
2) roczne - w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego zestawienie dotyczy.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 633), które na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.