Sprostowanie błędów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.35.311

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 2003 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998) prostuje się następujące błędy:
1)
w § 2 w ust. 7 zamiast wyrazów "określone kodem A07 w załączniku nr 1" powinny być wyrazy "określone kodem A06 w załączniku nr 1";
2)
w załączniku nr 1:
a)
w tabeli A zamiast oznaczenia kodów 05, 06 i 07 powinny być odpowiednio oznaczenia kodów 04, 05 i 06,
b)
w tabeli E w pozycjach oznaczonych kodami 01-06 w kolumnie czwartej zamiast wyrazów "art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27 ust. 14 lub § 31 ust. 1 z.s.d." powinny być wyrazy "art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27 lub § 31 ust. 1 z.s.d.";
3)
w załączniku nr 9 pod tytułem załącznika nad górną krawędzią tabeli z lewej strony powinny być wyrazy "Format A-5".