Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1998

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671 i Nr 216, poz. 1825 i 1826) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2)
warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
3)
tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
4)
warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
5)
jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;
6)
podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.
2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio wobec osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.
3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
"ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
"staroście" - rozumie się przez to również Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;
3)
"pozwoleniu" - rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem.
1.
Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej "ewidencją", wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej "naruszeniem".
2.
Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że dopuścił się naruszenia, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
3.
Do ewidencji wpisuje się naruszenia, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.
Jeżeli jeden czyn popełniony przez kierowcę narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Jeżeli jeden czyn naruszył dwa lub więcej znaków określonych kodem od C05 do C11 wymienionym w załączniku nr 1, w ewidencji wpisuje się to naruszenie, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy.
6.
W razie dopuszczenia się przestępstwa drogowego, określonego kodem A01 w załączniku nr 1, naruszeniu, które stanowiło znamię przestępstwa, punktów nie przypisuje się.
7. 1
 Punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone kodem A06 w załączniku nr 1, przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie nieuwzględnione w tabeli albo gdy przypisana mu liczba punktów jest mniejsza niż 6.
8.
 Ewidencji, o której mowa w ust. 1, podlega także osoba, która dopuściła się naruszeń ruchu drogowego w okresie obowiązywania wobec niej środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 12 miesięcy.
1.
Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych.
2.
W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi, niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kierowców, o których mowa w § 2 ust. 2, ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji.
1.
 Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, mandatem karnym albo orzeczeniem dyscyplinarnym w sprawie o naruszenie rozpatrywane w postępowaniu dyscyplinarnym.
2.
Przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec osoby podlegającej ewidencji, która w chwili dopuszczenia się naruszenia nie ukończyła 17 lat, jeżeli czyn podlega postępowaniu przed sądem rodzinnym.
4.
Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.
5.
Organ wydający prawomocne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem mandatu karnego, niezwłocznie przekazuje informację do jednostki Policji, która skierowała sprawę do rozpatrzenia przez ten organ. Informację sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Sąd może przekazać informację w formie odpisu wyroku.
6.
Jeżeli sprawę do rozpatrzenia skierował podmiot inny niż Policja, informację lub odpis wyroku, o których mowa w ust. 5, przekazuje się niezwłocznie do komendanta powiatowego lub miejskiego albo Komendanta Stołecznego Policji, właściwego ze względu na miejsce popełnienia naruszenia.
7.
Policjant, który zastosował postępowanie mandatowe lub prowadzi postępowanie w sprawie o naruszenie, niezwłocznie sporządza informację o nałożeniu mandatu lub prowadzeniu tych czynności na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
8.
Wpisu do ewidencji dokonuje policjant lub pracownik jednostki Policji właściwej ze względu na miejsce popełnienia naruszenia, a jeżeli nie można ustalić tego miejsca - jednostki właściwej ze względu na miejsce ujawnienia naruszenia.
9.
Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli w ramach pomocy prawnej przekazano sprawę do innej jednostki Policji, w której, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, na sprawcę naruszenia nałożono prawomocny mandat karny. W takim przypadku wpisu do ewidencji dokonuje policjant lub pracownik tej jednostki.
10.
Podmioty inne niż Policja przekazują informację o nałożeniu mandatu karnego lub prowadzeniu postępowania w sprawie o naruszenie do komendanta powiatowego lub miejskiego albo Komendanta Stołecznego Policji, właściwego ze względu na miejsce popełnienia naruszenia. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
11.
Informacje, o których mowa w ust. 5, 6 i 10, mogą być przekazane na informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji danych.
1. 3
 Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis tymczasowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, jeżeli zachodzi okoliczność określona w art. 130 ust. 2 ustawy albo jeżeli w postępowaniu w sprawie o naruszenie, prowadzonym przez właściwy organ:
1)
zastosowano art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888);
2)
osoba, której dotyczy wpis, została uniewinniona od zarzutu popełnienia naruszenia prawomocnym orzeczeniem sądu lub sądu dyscyplinarnego;
3)
stwierdzono, że:
a)
czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
b)
czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,
c)
nastąpiło przedawnienie karalności,
d)
osoba, której dotyczył wpis, zmarła.
2.
Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis ostateczny dotyczący naruszeń, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania).
3.
Organ wydający postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania powiadamia o tym fakcie właściwy organ prowadzący ewidencję.
1.
Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przyznane na podstawie wpisu ostatecznego:
1)
jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2)
w razie otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;
3)
jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24 punkty, a w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy - 20 punktów;
4)
w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy.
2.
Starosta niezwłocznie informuje organ prowadzący ewidencję o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
1.
Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1)
cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
2)
kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3.
Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:
1)
która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;
2)
w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok;
3)
niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zamieszkania na czas oznaczony lub osiedlenia się, na podstawie karty pobytu.
4.
W przypadku kierowców, o których mowa w § 3 ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów postępowania administracyjnego, na podstawie dokumentów przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.
1.
Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, według programu, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2.
Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.
3.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
4.
Kierowcy wpisanemu do ewidencji, po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia, organ, o którym mowa w § 3, zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5.
Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
6.
Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.
Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.
1.
Informacji o wpisach w ewidencji udziela się:
1)
Policji;
2)
sądom;
3)
prokuratorom;
4) 4
 marszałkom województwa - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora;
5)
starostom - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia instruktora nauki jazdy;
6)
strażom gminnym (miejskim) - w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym;
7)
Żandarmerii Wojskowej;
8)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9)
Agencji Wywiadu;
10)
Straży Granicznej;
11)
Inspekcji Transportu Drogowego;
12)
innym instytucjom, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym.
2.
Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.
3. 5
 Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela właściwy miejscowo organ Policji.
 Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 9, oraz wzór informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
Dotychczas wykorzystywane formularze mogą być używane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 52, poz. 329 i Nr 80, poz. 523 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 491).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 6

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów określoną w tabeli, z zastrzeżeniem przepisów § 2 rozporządzenia.
KodRodzaj czynuKwalifikacja prawna czynuLiczba punktów
12345
A.Czyny o charakterze szczególnym
01Popełnienie przestępstwa drogowegoart. 173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k.10
02Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowaart. 86 § 1 lub 2 k.w.6
03Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholuart. 87 § 1 k.w.art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.10
04Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadkuart. 93 § 1 k.w.art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.10
05Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającegoart.178a §1 k.k10
06Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowegoart. 86 § 1 lub 2 k.w.6
B.Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
12345
01Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszymart. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.10
02Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimiart. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.9
03Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściuart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 1 p.r.d.8
04Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazdart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 2 p.r.d.8
05Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejściaart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 7 p.r.d.8
06Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofaniaart. 90 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.5
CNiestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
12345
01Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazduart. 92 § 2 k.w.§ 109 ust. 1 i 3 z.s.d.8
Niezastosowanie się do:art. 92 § 1 k.w.
02- sygnałów świetlnych§ 95 lub §102 ust.2 lub §104 lub §106 z.s.d.6
03- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym§ 108 z.s.d.6
04- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego§ 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d.6
Niestosowanie się do znaków:art. 92 § 1 k.w.
05- B-2 "zakaz wjazdu"§ 17 ust. 1 z.s.d.5
06- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"§ 16 z.s.d.5
07- B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo"§ 22 ust. 1 z.s.d.5
08- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."§ 35 z.s.d.5
09- F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania§ 72 ust.1 lub § 75 z.s.d.5
10- P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa"§ 87 z.s.d.5
11- P-4 "linia podwójna ciągła"§ 86 ust.5 z.s.d.5
12- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"§ 25 z.s.d.4
13- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."§ 18 ust. 1-8 z.s.d.3
14- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."§ 19 lub § 20 z.s.d.2
15Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych1
DNieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
12345
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:art. 90 k.w.
01- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnejart. 25 ust. 1 p.r.d.6
02- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu§ 5 ust. 2, 4-6 z.s.d.6
03- pojazdom szynowymart. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d.6
04- rowerzystomart. 27 ust. 1 i 3 p.r.d.6
05- podczas zmiany pasa ruchuart. 22 ust. 4 p.r.d.5
06- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodzeart. 25 ust. 3 p.r.d.5
07- podczas włączania się do ruchuart. 17 ust. 2 p.r.d.5
08- podczas cofaniaart. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.4
09Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemuart. 90 k.w.art. 9 p.r.d.5
10Naruszenie zakazu zawracaniaart. 97 albo 92 § 1 k.w.art. 22 ust. 6 p.r.d. albo

§ 22 ust. 5 z.s.d.

5
ENieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
12345
Przekroczenie prędkości:art. 92a k.w.art. 20, art. 31
01- powyżej 50 km/hust. 1 pkt 1, art. 6310
02- od 41 do 50 km/hust. 2 pkt 4 i ust. 38
03- od 31 do 40 km/hpkt 2 lit. d p.r.d.6
04- od 21 do 30 km/halbo § 27 lub § 314
05- od 11 do 20 km/hust. 1 z.s.d.2
06- od 6 do 10 km/h1
07Jazda z prędkością utrudniającą art. 90 k.w.art. 19 ust. 2 pkt 12
ruch innym kierującymp.r.d.
FNaruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
12345
01Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzaniaart. 90 k.w.art. 24 ust. 1 p.r.d.5
02Wyprzedzanie z niewłaściwej stronyart. 97 k.w.art. 24 ust. 3-5 p.r.d.3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:art. 97 k.w.
03- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimiart. 27 ust. 4 p.r.d.8
04- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesieniaart. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.5
05- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymiart. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.5
06- na skrzyżowaniachart. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.5
07- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimiart. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.5
08- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimiart. 28 ust. 6 p.r.d.5
09Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"art. 92 § 1 k.w.§ 23 ust. 1-3 z.s.d.5
GUżywanie świateł zewnętrznych
12345
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:art. 88 k.w.
01- od zmierzchu do śwituart. 51 ust. 1

lub ust. 6 p.r.d.

4
02- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrzaart. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.2
03- w okresie od świtu do zmierzchuart. 51 ust. 1

lub ust. 6 p.r.d.

2
04- w tunelu, niezależnie od pory dobyart. 51 ust. 1

lub ust. 6 p.r.d.

4
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:art. 97 k.w.
06- przednichart. 51 ust. 5 p.r.d.2
07- tylnychart. 30 ust. 3 p.r.d.2
08Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetleniaart. 88 k.w.art. 52 ust. 1 p.r.d.3
HNaruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
12345
Naruszenie zakazu cofania:art. 90 lub 97 k.w.
01- na drodze ekspresowej lub autostradzieart. 23 ust. 2 p.r.d.3
02- w tunelu, na moście lub wiadukcieart. 23 ust. 2 p.r.d.2
03Omijanie pojazdu z niewłaściwej stronyart. 97 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.2
04Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postojuart. 97 lub 90 k.w.art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.1
05Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchuart. 94 § 2 k.w.art. 71 p.r.d.1
06Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonieart. 96a k.w.art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d.3
07Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użyciaart. 97 k.w.art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d.3
08Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"art. 90 lub 97 k.w.art. 16 ust 1-4 p.r.d.2
09Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdemart. 97 k.w.art. 39 ust.1 p.r.d.2
10Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisamiart. 97 k.w.art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d.3
11Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisamiart. 97 k.w.art.45 ust.2 pkt 3 p.r.d.1
12Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznymart. 97 k.w.art. 40 p.r.d.2
INaruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
12345
Kierowanie pojazdem
01- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu

prowadzenia pojazdu

art. 244 k.k0
02- nie mając do tego wymaganych

uprawnień

art. 94 §1 k.wart. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d.0
03- nie mając przy sobie wymaganych

dokumentów

art. 95 k.wart. 38 p.r.d.0
04Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękuart. 97 k.wart. 45 ust.2 pkt 1 p.r.d.0
05Wjeżdżanie na pas między jezdniami.art. 90 lub art. 97 k.wart. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d.0
06Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanymart. 90 lub art. 97 k.w.art. 24 ust. 6 p.r.d.0
07Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanymart. 97 k.w.art. 24 ust. 11 p.r.d.0
08Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystankuart. 90 lub art. 97 k.w.art. 26 ust. 6 p.r.d.0
09Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowymart. 97 k.w.art. 28 ust. 5 p.r.d.0
Naruszenie zakazu:
10- objeżdżania opuszczonych zapór lub

półzapór oraz wjeżdżania na

przejazd, jeśli opuszczanie ich

zostało rozpoczęte lub podnoszenie

ich nie zostało zakończone

art. 97 k.w.art. 28 ust. 3 pkt. 1 p.r.d.0
11- wjeżdżania na przejazd, jeśli po

jego drugiej stronie nie ma miejsca

do kontynuowania jazdy

art. 28 ust.3 pkt 2 p.r.d.0
12Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszychart. 90 lub art. 97 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d.0
Naruszenie przez kierującego zakazu:
13- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli

na skrzyżowaniu lub za nim nie ma

miejsca do kontynuowania jazdy

art. 90 lub art. 97 k.w.art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d.0
14- rozdzielania kolumn pieszychart. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d.0
15Naruszenie zakazu holowania na autostradzieart. 90 lub 97 k.w.art. 31 ust. 2 pkt 5 p.r.d.0
16Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisamiart. 90 lub 97 k.wart. 51 ust.5 p.r.d.0
17Używanie "szperacza " podczas jazdyart. 90 lub 97 k.wart. 52 ust.3 p.r.d.0
18Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanymart. 90 lub art. 97 k.w.art. 53 ust. 2 p.r.d.0
19Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchemart. 90 lub art. 97 k.w.art. 53 ust. 3 p.r.d.0
20Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nimart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.0
21Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczneart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d.0
22Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchuart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d.0
23Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniuart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d.0
24Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymiart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d.0
25Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiemart. 97 k.w.art. 60 ust. 3 p.r.d.0
26Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowejart. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 6 p.r.d.0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
27- kierującego pojazdem przewożącym

dzieci lub młodzież oraz autobusem

szkolnym

art. 97 k.w.art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust.1 lub ust. 3 p.r.d.0
28- kierującego innym pojazdemart. 90 k.w.art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:0
29- kierującego pojazdem przewożącym

osoby niepełnosprawne

art. 97 k.w.art. 58 ust.1 p.r.d.0
30- kierującego innym pojazdemart. 90 k.w.art. 58 ust.2 p.r.d.0
31Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowychart. 97 k.w.art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.0
32Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowegoart. 90 lub art. 97 k.w.art. 54 ust. 4 p.r.d.0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:0
33- przekroczenie dopuszczalnej liczby

pojazdów,

art. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 1 p.r.d.0
34- niezachowanie wymaganej odległości

między kolumnami lub pojazdami w

kolumnie

art. 32 ust. 2 p.r.d.0
35Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablicart. 97 k.w.art. 60 ust. 1pkt 3 p.r.d.0
36Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasemart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d.0
37Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowanyart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d.0
38Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanymart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d.0
Przejazd bez zezwolenia:0
39- pojazdu z ładunkiem powodującym

przekroczenie określonych gabarytów

art. 97 k.w.art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d.0
40- zespołu pojazdów o większej niż

dopuszczalna liczbie pojazdów bądź

długości

art. 62 ust. 4,4a,4b p.r.d.0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
41- powodujący przekroczenie

dopuszczalnej masy całkowitej lub

dopuszczalnej ładowności pojazdu

art. 97 k.w.art. 61 ust.1 p.r.d.0
42- naruszający stateczność pojazduart. 61 ust. 2 pkt 2 p.r.d.0
43- utrudniający kierowanie pojazdemart. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d.0
44- ograniczający widoczność drogi lub

zasłaniający światła, urządzenia

sygnalizacyjne, tablice

rejestracyjne lub inne tablice albo

znaki, w które pojazd jest

zaopatrzony

art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d.0
45Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasuart. 97 k.w.art. 61 ust. 3 p.r.d.0
46Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczeniaart. 97 k.w.art. 61 ust. 3 p.r.d.0
47Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposóbart. 97 k.w.art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d.0
48Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdyart. 97 k.w.art. 61 ust. 4 p.r.d.0
49Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkichart. 97 k.w.art. 61 ust. 5 p.r.d.0
50Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącegoart. 97 k.w.art. 62 ust. 1 p.r.d.0
51Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celuart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.0
52Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnymart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.0
53Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepachart. 97 k.w.art. 63 ust. 3 p.r.d.0
54Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcyart. 97 k.w.art. 63 ust. 2 p.r.d.0
55Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowymart. 97 k.w.art. 63 ust. 5 p.r.d.0
ZNaruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej
12345
01Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego-

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.k. - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz.931, z 2000 r. Nr 48, poz.548, Nr 93, poz.1027 i Nr 116, poz.1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz.1071),

k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145),

p.r.d. - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12,poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1194, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz.1798 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671 i Nr 216, poz. 1825 i 1826).

z.s.d. - rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr 3

KARTA REJESTRACYJNA

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI O COFNIĘCIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

format A-5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR ZAWIADOMIENIA O PODDANIU KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI

Format A-5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR WNIOSKU O KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Format A-5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 7

PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

1.
Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.
2.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć.
3.
W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
4.
Szczegółowy program szkolenia przedstawia poniższa tabela.
Lp.TematCzasMetodaŚrodki dydaktyczneProwadzący szkolenie
1Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce2x45 min.pogadankafilmpolicjant ruchu drogowego
2Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych45 min.pogadankafilmpolicjant ruchu drogowego
3Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym3x45 min.pogadankafilmpsycholog

ZAŁĄCZNIK Nr 8

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU SZKOLENIA UPOWAŻNIAJĄCEGO DO ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW

Format A-5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 9 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/INFORMACJI O WPISACH W EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Format A-5

wzór

1 § 2 ust. 7 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.03.35.311).
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 lipca 2009 r. (Dz.U.09.117.987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2009 r.
3 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 lipca 2009 r. (Dz.U.09.117.987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2009 r.
4 § 10 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 lipca 2009 r. (Dz.U.09.117.987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2009 r.
5 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 lipca 2009 r. (Dz.U.09.117.987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2009 r.
6 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.03.35.311).

- zmieniony przez pkt 4 rozporządzenia z dnia 6 lipca 2009 r. (Dz.U.09.117.987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.259.1773) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2010 r.

7 Załącznik nr 9 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.03.35.311).