Sprostowanie błędów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.70.341

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1993 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lipca 1993 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się następujące błędy:
1)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wykazu niektórych przedsiębiorstw państwowych i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, których przekształcenia własnościowe podlegają szczególnemu trybowi (Dz. U. Nr 33, poz. 147), w załączniku nr 1 pod lp. 143 w kolumnie 3 zamiast wyrazu "Adamów" powinien być wyraz "Turek",
2)
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 41, poz. 181) w § 1 w pkt 9 lit. b) zamiast wyrazów "w art. 43 pkt 4-7" powinny być wyrazy "w art. 43 w pkt 1-7".