§ 8. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  8.
1.
Składki za obowiązkowe ubezpieczenia pobiera się jednorazowo w miesiącu styczniu każdego roku.
2.
Minister Finansów może zarządzić pobór składek w innym terminie niż określony w ust. 1 lub w ratach, ze wskazaniem wysokości rat i terminów ich płatności.
3.
Minister Finansów może również zarządzić pobieranie zaliczki na poczet składki w miesiącu styczniu z określeniem jej wysokości, ustalając jednocześnie termin płatności reszty składki.
4.
O terminach płatności składki (zaliczki) PZU podaje do wiadomości publicznej za pomocą obwieszczeń.
5.
Niezależnie od obwieszczeń - przynajmniej na 14 dni przed terminem płatności składki (zaliczki) - płatnikom doręcza się:
1)
wezwania płatnicze, jeżeli składka pobierana jest jednorazowo lub w ratach (ust. 1 i 2);
2)
przypomnienia o płatności zaliczki oraz wezwania płatnicze do zapłaty reszty składki (ust. 3).