Składki za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1971.60.405

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1971 r.
w sprawie składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Na podstawie § 1 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6, z 1965 r. Nr 7, poz. 36 i z 1967 r. Nr 6, poz. 22) zarządza się, co następuje:
1.
Składkę roczną za prowadzone przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych należących do osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej ustala się w następującej wysokości:
Pozycja taryfyGrupy pojazdów samochodowychSkładka w złotych
123
1Samochody osobowe 2-miejscowe oraz samochody z silnikiem o pojemności cylindrów do 500 cm3 550,-
2Samochody osobowe z silnikiem o pojemności cylindrów ponad 500 cm3, 3-5 miejscowe 750,-
3Samochody osobowe z silnikiem o pojemności cylindrów ponad 500 cm3, ponad 5-miejscowe 900,-
4Autobusy służące do zarobkowego przewozu osób6.200,-
5Autobusy służące do własnych potrzeb3.100,-
6Samochody ciężarowe przystosowane do przewozu osób3.500,-
7Samochody osobowe służące do zarobkowego przewozu osób (taksówki, dorożki samochodowe)1.250,-
8Samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 1,5 tony i ciągniki z wyjątkiem wymienionych w pozycjach 9, 10 i 11 900,-
9Samochody ciężarowe (dostawcze) o dopuszczalnej ładowności do 1,5 tony należące do właścicieli gospodarstw rolnych 450,-
10Ciągniki typu rolniczego należące do właścicieli gospodarstw rolnych, przeznaczone do robót rolnych i tylko okolicznościowo używane na drogach publicznych do transportu narzędzi rolniczych, ziemiopłodów itp. 220,-
11Samochody ciężarowe o ładowności ponad 1,5 tony, w tym również samochody o nadwoziach przeznaczonych do specjalnych ładunków, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami1.250,-
12Samochody specjalne, np. pogrzebowe, polewaczki, samochody-dźwigi 550,-
13Motocykle z wózkiem trójkołowce oraz motocykle i skutery z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 200 cm3 bez wózka 320,-
14Motocykle i skutery z silnikiem o pojemności skokowej ponad 100 do 200 cm3 220,-
15Motocykle z silnikiem o pojemności skokowej do 100 cm3 60,-
2.
Dla inwalidów, posiadaczy niezarobkowych pojazdów samochodowych ustala się składkę roczną w wysokości 50% składek określonych w ust. 1.
3.
Za inwalidów (ust. 2) uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn, którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, upoważnionego do badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych, mogą kierować pojazdem samochodowym pod warunkiem dostosowania go do rodzaju schorzenia lub kalectwa,
3)
inwalidów, którym zostały przyznane pojazdy samochodowe przez właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa),
4)
inwalidów wojennych i wojskowych oraz inwalidów członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - niezależnie od źródeł nabycia przez inwalidę pojazdu samochodowego.
Posiadacze pojazdów samochodowych opłacają składkę jednorazowo za rok kalendarzowy w okresie od dnia 1 do dnia 31 marca tego roku.
Wymiar składki w razie zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu w ciągu roku regulują odrębne przepisy.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia taryfy i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 30 i z 1968 r. Nr 34, poz. 232).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.