[Definicje legalne] - Art. 2. - Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w... - Dz.U.2021.1801 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje legalne] - Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1801 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  2.  [Definicje legalne]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) 1
 najniższe wynagrodzenie zasadnicze - najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w podmiocie leczniczym, obliczone w sposób określony w art. 3, art. 3a albo art. 7;
2)
podmiot leczniczy - podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711);
3)
pracownik wykonujący zawód medyczny:
a)
osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym,
b)
osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, która bierze bezpośredni udział w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej polegających na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska oraz na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej;
4)
pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny - osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym;
5) 2
 stażysta - lekarz i lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.);
6) 3
 rezydent - lekarz i lekarz dentysta odbywający specjalizację w ramach rezydentury na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
1 Art. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U.2021.1104) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
2 Art. 2 pkt 5 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1352) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2022 r.
3 Art. 2 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1352) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2022 r.