Sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1307

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 5 października 2001 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) zarządza się, co następuje:
Rady gmin tworzących związek międzygminny, zwany dalej "związkiem", zgłaszają jego utworzenie do organu prowadzącego rejestr za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na siedzibę związku, zwanego dalej "wojewodą".
Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, dołącza się:
1)
uchwały rad gmin o utworzeniu związku,
2)
uchwały rad gmin o przyjęciu statutu,
3)
statut związku,
4)
informację właściwego wojewody o zgodności z prawem uchwał, o których mowa w pkt 1 i 2,
5)
odpisy protokołów posiedzeń rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w pkt 1 i 2.
1.
W rejestrze związków, zwanym dalej "rejestrem", prowadzonym w formie księgi rejestrowej, wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1)
numer kolejny wpisu,
2)
nazwę związku i jego siedzibę,
3)
oznaczenie gmin uczestniczących w związku,
4)
zadania związku,
5)
czas trwania związku,
6)
datę rejestracji związku,
7)
datę ogłoszenia statutu związku oraz jego zmian,
8)
datę likwidacji związku.
2.
Każdy wpis do rejestru oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów.
3.
Niezależnie od rejestru, dla każdego wpisu prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.
Rejestr jest jawny.
O rejestracji związku organ prowadzący rejestr zawiadamia na piśmie rady gmin uczestniczące w związku, wojewodę oraz właściwą miejscowo regionalną izbę obrachunkową.
Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 5, zarządza ogłoszenie statutu związku w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dzień wydania wojewódzkiego dziennika urzędowego jest dniem ogłoszenia statutu.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do zmian dotyczących związku, powstałych po rejestracji, jeżeli zmiany te dotyczą danych objętych rejestrem.
Przepisy dotyczące wpisu do rejestru stosuje się odpowiednio do wykreślenia związków z rejestru, przy czym do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, dołącza się informację o zakończeniu likwidacji związku.
Obsługę organizacyjno-techniczną rejestru prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.