Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.288.1692

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa sposób oznaczania materiałów, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanych dalej "materiałami", umieszczania na nich klauzul tajności, a także tryb i sposób zmiany lub znoszenia nadanej klauzuli.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) oznaczaniu - należy przez to rozumieć czynność techniczną nanoszenia na materiał informacji określonych w rozporządzeniu, w tym umieszczania na nim klauzuli tajności, oraz nanoszenia informacji o zmianie lub zniesieniu nadanej klauzuli, a także umieszczania informacji w metryce dokumentu elektronicznego;
2) informatycznym nośniku danych - należy przez to rozumieć materiał lub urządzenie w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1));
3) dokumencie elektronicznym - należy przez to rozumieć dokument utrwalony na informatycznym nośniku danych lub przetwarzany w systemie teleinformatycznym, o ile ze względu na organizację obiegu informacji niejawnych podlega rejestracji;
4) dokumencie nieelektronicznym - należy przez to rozumieć dokument utrwalony na nośniku innym niż informatyczny nośnik danych, o ile ze względu na organizację obiegu informacji niejawnych podlega rejestracji;
5) metryce dokumentu elektronicznego - należy przez to rozumieć zestaw informacji o dokumencie elektronicznym, powiązanych z dokumentem lub umieszczonych na nim, stanowiących jego oznaczenie w rozumieniu rozporządzenia;
6) odwzorowaniu cyfrowym - należy przez to rozumieć przekształcenie dokumentu nieelektronicznego w dokument elektroniczny dokonywane w szczególności przez jego zeskanowanie;
7) kopiowaniu - należy przez to rozumieć w szczególności również wykonywanie odpisu, wypisu, wyciągu, wydruku, odwzorowania cyfrowego lub nagrania.
§  3.
1. Materiał oznacza się klauzulą tajności w sposób wyraźny i w pełnym brzmieniu.
2. W przypadku gdy poszczególnym częściom materiału zostały nadane różne klauzule tajności bądź gdy niektóre z tych części są jawne, wyodrębnione części oddziela się oznaczeniem odpowiedniej klauzuli tajności wskazanej w pełnym brzmieniu lub określeniem "jawne". Części materiału zawierające tekst lub obraz oddziela się przez odpowiednie ich oznaczenie przed rozpoczęciem i po zakończeniu tekstu lub obrazu.
3. Jeżeli poszczególnym częściom materiału zostały nadane różne klauzule tajności, materiał oznacza się klauzulą tajności co najmniej równą najwyższej klauzuli tajności, jaką nadano części materiału.
§  4. Wprowadza się następujące symbole oznaczenia klauzul tajności:
1) "00" - dla klauzuli "ściśle tajne";
2) "0" - dla klauzuli "tajne";
3) "Pf" - dla klauzuli "poufne";
4) "Z" - dla klauzuli "zastrzeżone".
§  5.
1. Dokument nieelektroniczny utrwalony w formie pisma oznacza się w następujący sposób:
1) na każdej stronie umieszcza się:
a) na środku, jako pierwszy element w nagłówku strony, klauzulę tajności,
b) numer egzemplarza, a w przypadku gdy dokument wykonano w jednym egzemplarzu, napis "egz. pojedynczy",
c) sygnaturę literowo-cyfrową, na którą składają się: literowe oznaczenie jednostki lub komórki organizacyjnej, symbol oznaczenia klauzuli tajności, numer, pod którym ten dokument został zarejestrowany, i rok, w którym dokonano rejestracji, a także, w zależności od potrzeb, inne oznaczenia ułatwiające ustalenie miejsca wykonania dokumentu w jednostce lub komórce organizacyjnej lub też jego przynależność do określonej sprawy,
d) numer strony oraz liczbę stron całego dokumentu,
e) na środku, jako ostatni element w stopce strony, klauzulę tajności;
2) na pierwszej stronie umieszcza się również:
a) nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej,
b) nazwę miejscowości i datę podpisania dokumentu,
c) w przypadku dokumentu, któremu nadano bieg korespondencyjny, imię i nazwisko lub nazwę stanowiska adresata; w przypadku wielu adresatów dokumentu, któremu nadano bieg korespondencyjny, dopuszcza się możliwość umieszczenia jedynie adnotacji "adresaci według rozdzielnika";
3) na ostatniej stronie pod treścią umieszcza się również:
a) liczbę załączników,
b) liczbę stron lub innych jednostek miary wszystkich załączników lub informację określającą rodzaj załączonego materiału i jego odpowiednią jednostkę miary,
c) klauzule tajności załączników wraz z numerami, pod jakimi zostały zarejestrowane, oraz liczbę stron każdego załącznika lub informację określającą rodzaj załączonego materiału i jego odpowiednią jednostkę miary,
d) w przypadku gdy adresatowi wysyła się inną liczbę załączników niż pozostawia w aktach, dodatkowo napis "tylko adresat" - jeżeli załączniki mają być przekazane adresatowi bez pozostawiania ich w aktach, lub napis "do zwrotu" - jeżeli załączniki mają zostać zwrócone nadawcy,
e) stanowisko oraz imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące osobę uprawnioną do jego podpisania,
f) liczbę wykonanych egzemplarzy,
g) adresatów poszczególnych egzemplarzy dokumentu albo adnotację "adresaci według rozdzielnika",
h) dyspozycję "ad acta" w przypadku egzemplarza pozostającego w aktach nadawcy,
i) imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące wykonawcę.
2. W przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1, o klauzuli "zastrzeżone" dopuszcza się odstąpienie od umieszczania oznaczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f-i.
§  6.
1. Dokument elektroniczny oznacza się w ten sposób, że jego metryka zawiera następujące informacje:
1) klauzulę tajności;
2) sygnaturę literowo-cyfrową, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c;
3) nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej;
4) datę rejestracji dokumentu;
5) w przypadku dokumentu, któremu nadano bieg korespondencyjny, wskazanie adresatów przez podanie imion i nazwisk lub nazw ich stanowisk;
6) klauzule tajności załączników wraz z numerami, pod jakimi zostały zarejestrowane;
7) stanowisko, imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące osobę uprawnioną do podpisania dokumentu;
8) imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące wykonawcę;
9) nazwę nadaną dokumentowi lub określenie, czego dokument dotyczy.
2. Pełną nazwę klauzuli tajności nanosi się, o ile to możliwe, na dokumencie elektronicznym.
3. W przypadku dokumentu elektronicznego o klauzuli "zastrzeżone" § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  7.
1. Na dokumencie nieelektronicznym można zamieścić dyspozycję dotyczącą:
1) braku zgody na kopiowanie lub tłumaczenie części albo całości dokumentu;
2) braku zgody na udzielanie informacji o treści dokumentu;
3) określenia daty lub wydarzenia, po którym nastąpi zniesienie lub zmiana klauzuli tajności całości lub części dokumentu.
2. W przypadku dokumentu elektronicznego dyspozycję, o której mowa w ust. 1, można zamieścić w jego metryce.
§  8. W przypadkach uzasadnionych organizacją ochrony informacji niejawnych, na materiałach zawierających informacje niejawne można nanosić w sposób czytelny, widoczny i trwały dodatkowe oznaczenia, inne niż te, o których mowa w § 5-7.
§  9.
1. Na dokumencie nieelektronicznym stanowiącym załącznik na pierwszej stronie umieszcza się dodatkowo informację: "Załącznik nr ... do dokumentu nr ... z dnia ...".
2. Jeżeli wraz z dokumentem przesyła się załączniki zawierające informacje niejawne, to:
1) dokument oznacza się klauzulą tajności nie niższą niż najwyższa klauzula tajności załączników;
2) na dokumencie - jeżeli po trwałym odłączeniu załączników dokument jest jawny albo jego klauzula tajności jest inna niż określona zgodnie z pkt 1 - na każdej stronie pod numerem egzemplarza umieszcza się adnotację o jawności albo klauzuli tajności dokumentu po odłączeniu załączników.
3. W przypadku dokumentu elektronicznego informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, umieszcza się odpowiednio w jego metryce.
4. Informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się, w miarę możliwości, na materiałach innych niż dokumenty.
§  10.
1. Na materiałach innych niż dokumenty, o których mowa w § 5 i 6, klauzulę tajności i sygnaturę literowo-cyfrową umieszcza się przez ostemplowanie, nadrukowanie, wpisanie odręczne, trwałe dołączenie metek, nalepek, kalkomanii lub w inny widoczny sposób, w szczególności na ich obudowie lub opakowaniu.
2. Materiał, który ze względu na organizację obiegu informacji niejawnych nie podlega rejestracji, oznacza się w sposób zapewniający jednoznaczną identyfikację jego klauzuli tajności, w szczególności przez jej umieszczenie na materiale.
3. Utrwalanie informacji niejawnych w formie dźwięku lub obrazu poprzedza się i kończy informacją o nadanej klauzuli tajności, o ile istnieją takie możliwości.
§  11. Na trwale oprawionych zbiorach dokumentów, rejestrach, książkach, broszurach i reprodukcjach klauzule tajności umieszcza się pośrodku, na górze i na dole zewnętrznych ścianek okładki oraz - jeżeli jest - na stronie tytułowej.
§  12. Zgody na zniesienie lub zmianę klauzuli tajności udziela się w odrębnym dokumencie podlegającym rejestracji lub przez oznaczenie w postaci umieszczenia informacji:
1) na dokumencie - w przypadku dokumentu nieelektronicznego;
2) w metryce dokumentu - w przypadku dokumentu elektronicznego.
§  13.
1. Oznaczenia zniesienia klauzuli tajności na dokumencie nieelektronicznym utrwalonym w formie pisma dokonuje się następująco:
1) skreśla się wszystkie dotychczasowe oznaczenia znoszonej klauzuli tajności;
2) nad pierwszym w kolejności skreślonym oznaczeniem klauzuli tajności umieszcza się napis "Zniesiono klauzulę tajności" oraz datę, podpis, imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące osobę dokonującą tych adnotacji oraz wskazuje się podstawę dokonania czynności.
2. Oznaczenia zmiany klauzuli tajności na dokumencie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się następująco:
1) skreśla się wszystkie dotychczasowe oznaczenia klauzuli tajności;
2) nad skreślonymi oznaczeniami klauzul tajności umieszcza się oznaczenie nowej klauzuli tajności;
3) nad pierwszym w kolejności skreślonym oznaczeniem klauzuli tajności umieszcza się datę, podpis, imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące osobę dokonującą tych adnotacji oraz wskazuje się podstawę dokonania czynności.
3. Skreśleń i adnotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują: kierownik kancelarii tajnej, kierownik archiwum lub jego zastępca, kierownik innej niż kancelaria tajna komórki, w której są rejestrowane materiały niejawne, albo inne osoby upoważnione przez nich lub przez kierownika jednostki organizacyjnej.
4. Skreśleń i adnotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się kolorem czerwonym, w sposób czytelny. Wycieranie, wywabianie lub zamazywanie klauzuli tajności i dokonanych zmian jest niedozwolone.
5. Oznaczenie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności dokumentu elektronicznego umieszcza się w jego metryce. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, oznaczenie umieszcza się, o ile to możliwe, na dokumencie.
§  14. W przypadku materiałów, o których mowa w § 10 i 11, przepis § 13 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem sposobu oznakowania tych materiałów.
§  15.
1. Na dokumencie nieelektronicznym wytworzonym w wyniku kopiowania lub tłumaczenia umieszcza się:
1) w przypadku kopii - na pierwszej stronie sygnaturę, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c;
2) w pozostałych przypadkach - odpowiednio oznaczenia, o których mowa w § 5;
3) na wszystkich stronach:
a) w przypadku kopiowania napis "Wydruk", "Kopia", "Odpis", "Wyciąg" albo "Wypis",
b) w przypadku tłumaczenia napis "Tłumaczenie z języka (nazwa języka)" oraz podpis, imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące osobę dokonującą tłumaczenia;
4) na ostatniej stronie w przypadku kopiowania dodatkowo potwierdzenie zgodności z oryginałem zawierające:
a) napis "Za zgodność",
b) odcisk pieczęci z nazwą jednostki lub komórki organizacyjnej, w której wytworzono dokument,
c) podpis, imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej, w której dokonano kopiowania, albo osobę przez niego upoważnioną.
2. Wytworzenie dokumentu w wyniku kopiowania lub tłumaczenia dokumentu nieelektronicznego odnotowuje się na ostatniej stronie dokumentu kopiowanego lub tłumaczonego przez umieszczenie informacji o:
1) nazwie jednostki lub komórki organizacyjnej, w której wytworzono dokument;
2) liczbie egzemplarzy dokumentu wytworzonego;
3) dacie wytworzenia dokumentu;
4) numerze, pod jakim wytworzony dokument został zarejestrowany.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, umieszcza się przed wytworzeniem dokumentu w wyniku kopiowania lub tłumaczenia, natomiast numer, pod jakim został on zarejestrowany, umieszcza się po wytworzeniu.
4. W przypadku kopiowania lub tłumaczenia dokumentu elektronicznego informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, umieszcza się w jego metryce.
5. W metryce dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku kopiowania lub tłumaczenia umieszcza się:
1) informacje, o których mowa w § 6;
2) odpowiednio informację: "Odwzorowanie cyfrowe", "Kopia", "Odpis", "Wyciąg", "Wypis" albo "Tłumaczenie z języka (nazwa języka)";
3) imię i nazwisko lub inne oznaczenie wskazujące osobę dokonującą kopiowania albo tłumaczenia.
6. W przypadku dokumentu o klauzuli "zastrzeżone" dopuszcza się odstąpienie od umieszczenia oznaczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 i 4 oraz ust. 5 pkt 2 i 3.
7. W przypadku wytwarzania dokumentów w wyniku kopiowania lub tłumaczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w archiwach państwowych albo archiwach wyodrębnionych nie dokonuje się czynności, o których mowa w ust. 2, z tym że do materiałów archiwalnych dołącza się kartę informacyjną, na której każdorazowo umieszcza się informację o wytworzeniu dokumentów w wyniku kopiowania lub tłumaczenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 2.
§  16. Materiały zawierające informacje niejawne wykorzystywane w urządzeniach lub systemach przeznaczonych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w szczególności urządzenia, części urządzeń lub informatyczne nośniki danych, nie podlegają oznaczeniu w sposób określony w przepisach rozporządzenia.
§  17. Formularze dokumentów stosowane dotychczas jako druki stałe mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
§  18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.2)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. Nr 159, poz. 1069), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).