Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.32.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o sposobie obliczania opłat za przewóz ładunków wagonowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego r. b. № 152 i w myśl porozumienia z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, aby w uzupełnienie części II. A. I. 3 niemieckiej taryfy okupacyjnej (§ 3 części II tymcz. Taryfy kolejowej okręgu warszawskiego), od dnia 15 kwietnia r. b. aż do odwołania, - opłata za przewóz towarów, wysyłanych w pełnych ładunkach wagonowych, obliczana była za rzeczywistą wagę przesyłek, conajmniej jednak za 10.000 kg., bez względu na siłę nośną użytego do przewozu wagonu.

Wyjątek od tej zasady ogólnej stanowić mają:

a) niżej wyszczególnione towary, przy przewozie których w wagonach siły nośnej, wyższej nad 10.000 kg., opłata oblicza się za wagę rzeczywistą ładunku, nie mniej jednak, jak za siłę nośną użytego do przewozu wagonu:

buraki cukrowe i pastewne;

cegły i dachówki wszelkiego rodzaju, nieglazurowane i nieopakowane, albo też przekładane luźno słomą, sianem i t. d.; kamienie nieobrobione oraz łupane i mielone, za wyjątkiem azbestu, krzemienia, kryolitu, szmergla;

odpadki buraczane, jak wierzchy, nać. spody i korzenie;

płatki buraczane po usunięciu z nich soku cukrowego, pozostałość po dyfuzji w stanie mokrym;

rudy wszelkie;

szaber, za wyjątkiem marmurowego;

węgiel kamienny, szlaka węglowa, brykiety;

wytłoczyny kartoflane;

żwir, piasek i glina;

żużle wszelkie;

b) niżej wyszczególnione towary, za przewóz których opłata oblicza się: przy użyciu wagonów o sile nośnej od 10.000 do 15.000 kg. za rzeczywistą wagę, nie mniej jednak jak za 10.000 kg., przy użyciu wagonów wyższej siły nośnej nad 15.000 kg. - nie mniej jak za 15.000 kg.:

koks wszelki;

popioł koksowy;

szlaka koksowa.

Warszawa, d. 9 kwietnia 1919 r.