§ 3. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  3. 
Komisja Ewaluacji Nauki na podstawie list wydawnictw sporządza projekt wykazu wydawnictw i przypisuje wydawnictwom, o których mowa w § 2:
1)
pkt 1 - 80 punktów;
2)
pkt 2 - 200 punktów.