Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2000 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób sporządzania wykazów:
1)
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą",
2)
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2 ustawy, zwanego dalej "wykazem czasopism"

- oraz ustalania i przypisywania im liczby punktów.

Komisja Ewaluacji Nauki sporządza listy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zwanych dalej "wydawnictwami":
1)
spełniających etyczne i naukowe standardy wydawnicze przez stosowanie:
a)
zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics),
b)
ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
2)
spełniających warunki, o których mowa w pkt 1, oraz:
a)
publikujących recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki,
b)
prowadzących politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali światowej,
c)
uznawanych za wiodące przez środowisko naukowe, z uwzględnieniem pozycji zajmowanej w wykazach klasyfikujących wydawnictwa,
d)
stosujących jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.
Komisja Ewaluacji Nauki na podstawie list wydawnictw sporządza projekt wykazu wydawnictw i przypisuje wydawnictwom, o których mowa w § 2:
1)
pkt 1 - 80 punktów;
2)
pkt 2 - 200 punktów.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sporządza wykaz wydawnictw na podstawie projektu wykazu wydawnictw przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki.
Wykaz wydawnictw zawiera:
1)
nazwę wydawnictwa;
1a)
Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa;
2)
liczbę punktów przypisaną wydawnictwu.
1. 
Wykaz czasopism obejmuje:
1)
czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie:
a)
Scopus - jeżeli posiadają status czasopisma aktywnego,
b)
Science Citation Index Expanded,
c)
Social Sciences Citation Index,
d)
Arts & Humanities Citation Index,
e)
Emerging Sources Citation Index;
2)
recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, w przypadku konferencji uwzględnionej w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE);
3)
czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", o którym mowa w art. 401 ustawy, w ostatnim konkursie poprzedzającym udostępnienie wykazu czasopism w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. 
Wykaz czasopism może obejmować czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) oraz nieujęte w bazach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione pozycją tych czasopism.
1. 
Komisja Ewaluacji Nauki sporządza projekt wykazu czasopism na podstawie oceny wpływu na rozwój nauki czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
2. 
Oceny dokonuje zespół doradczy, o którym mowa w art. 341 ustawy, powoływany odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej, zwany dalej "zespołem".
1. 
Oceny czasopism naukowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, dokonuje się na podstawie analizy obejmującej wyliczone w poszczególnych dyscyplinach naukowych wartości centylowe na podstawie wartości wskaźników wpływu dla czasopism naukowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1:
1)
lit. a:
a)
Source Normalized Impact per Paper (SNIP),
b)
CiteScore,
c)
Scimago Journal Rank (SJR);
2)
lit. b-e:
a)
Journal Impact Factor,
b)
Article Influence,
c)
Category Normalized Citation Impact, wyliczonego z wykorzystaniem artykułów naukowych opublikowanych w okresie 5 lat kalendarzowych, kończącym się rok przed rokiem, w którym ustala się ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o którym mowa w ust. 5, w bazach

- odrębnie dla każdego wskaźnika.

2. 
Czasopismom naukowym posiadającym wyliczoną wartość centylową wskaźnika wpływu przypisuje się:
1)
200 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 97;
2)
140 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 90, ale mniej niż 97;
3)
100 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 75, ale mniej niż 90;
4)
70 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 50, ale mniej niż 75;
5)
40 punktów, jeżeli wartość centylowa wynosi co najmniej 25, ale mniej niż 50;
6)
20 punktów, jeżeli wartość centylowa jest mniejsza niż 25.
3. 
Czasopismom naukowym, którym przypisano w dyscyplinach naukowych na podstawie tego samego wskaźnika wpływu inną liczbę punktów, na podstawie średniej arytmetycznej tych punktów, przypisuje się liczbę punktów najbliższą tej średniej, zgodnie z wartościami punktów określonymi w ust. 2. W przypadku gdy nie można ustalić liczby punktów o wartości najbliższej obliczonej średniej, czasopismom naukowym przypisuje się wyższą liczbę punktów.
4. 
Czasopismom naukowym, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, nieposiadającym wyliczonej wartości danego wskaźnika wpływu w poszczególnych dyscyplinach naukowych przypisuje się 20 punktów.
5. 
Ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Ocena czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o której mowa w § 7, odbywa się w dwóch etapach.
1. 
Pierwszy etap oceny czasopism naukowych obejmuje wybór przez zespół po jednym wskaźniku wpływu spośród wskaźników, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, w dyscyplinach naukowych wraz z przypisanymi punktami.
2. 
Zespół przypisuje czasopismom naukowym wyższą liczbę punktów spośród wartości punktów przypisanych tym czasopismom, zgodnie z wybranymi w ramach oceny wskaźnikami wpływu.
3. 
Czasopismom naukowym, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, przypisuje się 20 punktów.
1. 
Czasopisma naukowe ujęte w bazie, o której mowa w § 6 ust. 2, posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej oraz spełniające etyczne i naukowe standardy, ujmuje się w wykazie czasopism na podstawie propozycji zespołu powołanego dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych. Czasopismom tym przypisuje się 20 punktów.
2. 
Propozycja, o której mowa w ust. 1, wymaga przedstawienia uzasadnienia obejmującego ocenę spełniania przez czasopisma naukowe wymagań, o których mowa w ust. 1.
Pierwszego etapu oceny recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, zespół dokonuje z uwzględnieniem kategorii w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE) przyznanej konferencji międzynarodowej i przypisuje tym materiałom:
1)
200 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię A*;
2)
140 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię A;
3)
70 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię B;
4)
20 punktów, jeżeli konferencja posiada kategorię C.
1. 
Drugi etap oceny obejmuje analizę, czy wartość punktów przypisanych czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowej odpowiada rzeczywistemu wpływowi tego czasopisma lub recenzowanych materiałów na rozwój nauki, z uwzględnieniem:
1)
znaczenia czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej w danej dyscyplinie naukowej w porównaniu do innych czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
2)
specyfiki praktyk publikacyjnych i wzorców cytowań w danej dyscyplinie naukowej;
3)
pozycji czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej w uznanych bazach czasopism;
4)
wartości wskaźników wpływu, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, nieuwzględnionych na pierwszym etapie oceny.
2. 
Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zespół może zaproponować zmianę liczby punktów przypisanych, zgodnie z § 10-12, czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowej, polegającą na zwiększeniu lub zmniejszeniu punktów o nie więcej niż dwa progi punktowe zgodnie z wartościami, o których mowa w § 8 ust. 2. Zmiana punktów wymaga szczegółowego uzasadnienia.
1. 
Komisja Ewaluacji Nauki sporządza projekt wykazu czasopism na podstawie przekazanych przez zespoły list czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
2. 
Komisja Ewaluacji Nauki, na podstawie przedstawionego uzasadnienia, może uwzględnić w projekcie wykazu czasopism propozycję:
1)
ujęcia w wykazie czasopism czasopisma naukowego, o którym mowa w § 6 ust. 2;
2)
zmiany liczby punktów, o której mowa w § 13 ust. 2.
3. 
Dla czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, którym przypisano różną liczbę punktów w ramach przypisanych dyscyplin naukowych, Komisja Ewaluacji Nauki:
1)
na podstawie średniej arytmetycznej tych punktów przypisuje temu czasopismu lub recenzowanym materiałom liczbę punktów najbliższą tej średniej, zgodnie z wartościami punktów określonymi odpowiednio w § 8 ust. 2. W przypadku gdy nie można ustalić liczby punktów o wartości najbliższej obliczonej średniej, przypisuje wyższą wartość punktów lub
2)
dokonuje dodatkowej oceny tego czasopisma lub recenzowanych materiałów, w przypadku gdy różnica wartości przypisanych punktów wynosi co najmniej dwa progi punktowe, i przypisuje im punkty.
1. 
Komisja Ewaluacji Nauki może sporządzić projekt wykazu czasopism także w ten sposób, że zamieszcza w nim:
1)
czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w ostatnim wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
czasopisma naukowe lub recenzowane materiały naukowe z konferencji międzynarodowych, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, po dniu określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism;
3)
czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie, o której mowa w § 6 ust. 2, po dniu określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism, jeżeli w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki posiadają międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.
2. 
Ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3. 
Czasopismom naukowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przypisuje się 20 punktów.
4. 
Recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przypisuje się punkty w sposób określony w § 12.
5. 
W przypadku uznania, że liczba punktów nie odpowiada rzeczywistemu wpływowi czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na rozwój nauki Komisja Ewaluacji Nauki może zwiększyć tę liczbę o nie więcej niż dwa progi punktowe zgodnie z wartościami, o których mowa w § 8 ust. 2, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sporządza wykaz czasopism na podstawie projektu wykazu czasopism przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz po zapoznaniu się z propozycjami zespołu, o których mowa w § 11 ust. 1 i § 13 ust. 2, przy czym w przypadku projektu wykazu czasopism sporządzonego w sposób, o którym mowa w § 14a, propozycjami tymi są propozycje zespołu, o których mowa w tych przepisach, zgłoszone przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism, o którym mowa w § 14a ust. 1 pkt 1.
Wykaz czasopism zawiera:
1)
tytuł czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej;
1a)
Unikatowy Identyfikator Czasopisma;
2)
numer ISSN oraz e-ISSN, jeżeli zostały nadane;
3)
przypisane dyscypliny naukowe;
4)
liczbę punktów przypisaną czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym sporządzania wykazu czasopism naukowych było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024).