§ 2. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  2. 
Komisja Ewaluacji Nauki sporządza listy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zwanych dalej "wydawnictwami":
1)
spełniających etyczne i naukowe standardy wydawnicze przez stosowanie:
a)
zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics),
b)
ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
2)
spełniających warunki, o których mowa w pkt 1, oraz:
a)
publikujących recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki,
b)
prowadzących politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali światowej,
c)
uznawanych za wiodące przez środowisko naukowe, z uwzględnieniem pozycji zajmowanej w wykazach klasyfikujących wydawnictwa,
d)
stosujących jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.