Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.919

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047 2 ), obejmujący obszar 26,95 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKA ŹRÓDLISKOWE KOŁO ŁABĘDNIKA (PLH280047)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1705732,46630307,38
2705659,18630317,16
3705673,45630337,89
4705660,12630351,93
5705663,86630383,95
6705665,08630494,59
7705608,54630535,78
8705596,67630544,42
9705628,17630615,81
10705528,79630685,95
11705514,19630769,54
12705473,22630806,29
13705473,83630806,61
14705505,20630822,89
15705538,68630840,25
16705605,98630875,19
17705629,32630887,29
18705632,07630888,18
19705631,01630888,05
20705448,28630955,94
21705446,60631001,20
22705397,15631009,58
23705391,28631030,54
24705387,09631079,16
25705335,12631100,11
26705301,59631096,76
27705288,18631058,20
28705237,05630994,50
29705242,08630950,91
30705229,51630915,71
31705303,27630865,41
32705386,60630883,17
33705388,33630870,76
34705392,96630854,17
35705398,35630841,24
36705414,60630819,17
37705428,74630785,59
38705442,07630731,27
39705434,13630673,48
40705452,36630633,00
41705460,30630616,51
42705472,78630535,51
43705480,46630391,60
44705470,28630256,02
45705476,50630241,77
46705500,71630209,40
47705529,61630195,81
48705561,97630178,21
49705618,51630161,58
50705630,28630173,42
51705630,06630173,49
52705672,76630207,61
53705710,50630249,45
54705732,40630303,45
55705732,73630306,20
56705732,87630307,33
57705732,46630307,38

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
1706163,07629613,98
2705946,39629628,93
3705941,05629505,77
4705938,77629357,87
5705938,70629352,57
6705938,32629327,82
7705937,40629267,53
8705936,52629210,42
9705935,67629154,57
10705934,64629086,38
11706099,80629078,01
12706136,88629136,61
13706147,51629153,44
14706147,00629196,56
15706146,32629254,84
16706145,74629305,09
17706145,40629333,86
18706146,22629341,60
19706154,98629336,61
20706163,22629431,26
21706168,85629496,00
22706169,42629553,04
23706170,02629613,74
24706163,07629613,98

______

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKA ŹRÓDLISKOWE KOŁO ŁABĘDNIKA (PLH280047)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKA ŹRÓDLISKOWE KOŁO ŁABĘDNIKA (PLH280047)

Lp.Kod1)Nazwa
17220Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
291E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).