Specjalny obszar ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1318

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045 2 ), obejmujący obszar 25,75 ha, położony w województwie małopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NIEDZICA (PLH120045)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
XY
123
1173650,81595763,79
2173644,02595762,52
3173639,35595755,30
4173631,71595749,79
5173618,98595745,54
6173608,37595748,51
7173604,12595763,37
8173604,55595780,34
9173601,58595779,07
10173598,61595772,70
11173590,97595769,31
12173579,51595762,09
13173572,72595743,42
14173564,65595727,29
15173549,38595726,02
16173512,03595735,78
17173488,26595748,09
18173473,83595759,55
19173459,40595767,19
20173442,42595764,64
21173425,02595760,82
22173408,05595756,58
23173394,89595759,12
24173377,91595771,86
25173361,36595779,50
26173343,54595776,95
27173324,01595771,01
28173331,23595745,97
29173338,87595733,23
30173340,99595723,90
31173300,25595715,41
32173265,02595692,49
33173226,40595663,21
34173194,57595622,46
35173175,47595521,45
36173161,89595457,79
37173165,29595426,39
38173153,40595412,81
39173151,70595380,13
40173152,55595347,87
41173141,52595266,38
42173132,18595220,97
43173119,45595191,69
44173112,23595175,99
45173124,54595152,22
46173137,27595134,82
47173138,55595117,84
48173140,25595092,80
49173126,66595072,00
50173103,75595043,99
51173107,99594963,78
52173100,78594911,58
53173091,44594870,41
54173085,07594842,82
55173110,54594846,22
56173138,99594833,88
57173155,84594805,93
58173199,42594833,88
59173215,05594863,90
60173184,21594887,74
61173200,94594941,29
62173226,40594982,45
63173226,40595000,70
64173220,03595012,59
65173230,64595042,30
66173251,44595069,88
67173273,93595086,86
68173285,82595101,29
69173290,06595111,05
70173271,81595156,04
71173260,78595178,96
72173244,23595189,99
73173236,59595201,45
74173245,92595219,28
75173246,77595237,95
76173245,92595254,93
77173251,86595275,72
78173258,66595289,30
79173262,90595300,76
80173268,42595308,40
81173269,69595336,41
82173267,99595383,52
83173267,99595420,87
84173263,32595448,03
85173270,11595464,58
86173281,57595478,59
87173292,18595493,02
88173292,61595508,72
89173289,64595518,48
90173406,77595492,17
91173388,52595438,27
92173386,83595416,20
93173389,37595400,07
94173391,07595387,77
95173385,13595379,28
96173373,67595375,46
97173364,76595355,51
98173357,54595335,99
99173355,85595318,16
100173362,21595305,43
101173369,00595293,12
102173371,55595273,18
103173369,00595251,95
104173359,66595240,50
105173366,03595226,07
106173376,22595216,73
107173391,07595204,42
108173402,11595204,85
109173426,30595217,15
110173451,34595237,52
111173474,26595256,62
112173482,74595275,30
113173517,12595261,29
114173506,09595232,86
115173498,87595210,36
116173492,93595192,54
117173485,71595178,96
118173490,81595169,19
119173501,42595158,16
120173512,88595148,40
121173526,88595144,58
122173542,58595152,22
123173560,83595173,44
124173573,99595201,87
125173622,37595226,49
126173601,15595310,10
127173590,54595360,18
128173578,66595433,18
129173570,17595466,71
130173568,05595470,95
131173662,69595492,17
132173660,15595508,30
133173660,15595520,18
134173662,27595538,43
135173661,84595553,29
136173650,81595565,59
137173659,30595582,57
138173671,18595599,55
139173682,64595619,49
140173689,86595637,32
141173691,98595650,90
142173690,28595668,72
143173686,46595687,82
144173680,09595715,41
145173673,73595731,11
146173662,27595746,82
147173654,20595756,58
148173650,81595763,79

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NIEDZICA (PLH120045)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NIEDZICA (PLH120045)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1podkowiec małyRhinolophus hipposiderosrozrodcza
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/223 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 845) (Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 79).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).