Specjalny obszar ochrony siedlisk Grzymałów (PLH120053). - Dz.U.2021.2039 - OpenLEX

Specjalny obszar ochrony siedlisk Grzymałów (PLH120053).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2039

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grzymałów (PLH120053)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Grzymałów (PLH120053 2 ), obejmujący obszar 15,23 ha, położony w województwie małopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRZYMAŁÓW (PLH120053)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
XY
123
1278897,25585106,47
2278894,46585148,27
3278898,64585191,46
4278895,86585220,72
5278879,14585263,91
6278866,60585312,68
7278852,66585368,41
8278838,73585419,96
9278813,65585424,14
10278796,93585436,68
11278773,25585410,21
12278709,16585357,26
13278668,75585314,07
14278654,82585295,96
15278663,18585236,04
16278670,14585183,10
17278625,56585103,68
18278667,36585071,64
19278638,10585049,34
20278592,12585040,98
21278586,55585031,23
22278606,05585024,26
23278625,56585011,72
24278569,83584953,21
25278494,59584886,33
26278454,18584861,25
27278470,90584830,60
28278484,84584797,16
29278468,12584787,41
30278475,08584770,69
31278490,41584762,33
32278521,06584773,47
33278546,14584765,11
34278572,61584752,57
35278578,19584766,51
36278568,43584797,16
37278589,33584808,31
38278611,63584818,06
39278625,56584826,42
40278647,85584840,35
41278654,82584875,18
42278674,32584876,58
43278685,47584868,22
44278700,80584880,76
45278699,40584903,05
46278706,37584933,70
47278728,66584954,60
48278743,99584955,99
49278763,49584961,57
50278773,25584979,68
51278794,15584995,01
52278823,41585001,97
53278841,52584988,04
54278855,45584972,71
55278873,56584975,50
56278894,46584955,99
57278908,40584922,55
58278933,48584915,59
59278943,23584915,59
60278946,02584935,09
61278958,55584935,09
62278980,85584864,04
63278987,81584825,02
64279008,71584773,47
65279039,88584723,06
66279065,84584781,83
67279049,12584822,24
68279040,76584862,64
69279029,61584969,93
70278985,03584967,14
71278966,91584999,19
72278927,90585039,59
73278907,00585071,64
74278897,25585106,47

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRZYMAŁÓW (PLH120053)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRZYMAŁÓW (PLH120053)

Lp.Kod 4 Nazwa
16210Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
29170Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).