§ 5. - Służba informacji lotniczej. - Dz.U.2021.878 t.j. - OpenLEX

§ 5. - Służba informacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.878 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2021 r.
§  5. 
1. 
Współdziałanie pomiędzy AIS a zarządzającym lotniskiem obejmuje:
1)
wymianę danych i informacji lotniczych na podstawie ustaleń formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2010;
2)
przekazywanie danych i informacji lotniczych o lotniskach za pomocą bezpośredniego połączenia elektronicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2010;
3)
organizację, w razie potrzeby, wspólnych szkoleń;
4)
wymianę doświadczeń, w szczególności w zakresie doskonalenia metod opracowywania danych i informacji lotniczych;
5)
udzielanie informacji i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie spraw objętych współdziałaniem.
2. 
W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, są opracowywane, na bieżąco aktualizowane i przekazywane do AIS:
1)
dane niezbędne do publikacji informacji o lotnisku, określone w ustaleniach formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2010;
2)
informacje operacyjne dotyczące lotniska niezbędne do wydawania NOTAM;
3)
mapy lotnicze zawierające dane o lotnisku, o których mowa w pkt 5.2.5.1 lit. a-c, f i j Załącznika 15 do Konwencji, w postaciach:
a)
papierowej,
b)
elektronicznej - wektorowej, zapewniającej dane geometryczne wraz z opisującymi je atrybutami, w formacie uzgodnionym z AIS,
c)
elektronicznej - rastrowej z referencją przestrzenną, jako nieskompresowane pliki w formacie GeoTiff, o minimalnej rozdzielczości rastra wynoszącej 400 dpi;
4)
cyfrowe zbiory danych o terenie i o przeszkodach dotyczące lotnisk posiadających drogi startowe z podejściem precyzyjnym kategorii II lub III w zakresie strefy 4, o których mowa w pkt 5.3 Załącznika 15 do Konwencji.
3. 
Dane, informacje i mapy lotnicze, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli ich uzyskanie wymagało pomiarów geodezyjnych w terenie.
4. 
Dane, informacje i mapy lotnicze, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w terminie uzgodnionym z AIS.