[Zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] - Art. 43. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. - Dz.U.2021.1990 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  43.  [Zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]

Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach:

1)
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2)
rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
3)
geodezyjne pomiary podstawowe;
4)
geodezyjna obsługa inwestycji;
5)
geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
6)
redakcja map;
7)
fotogrametria i teledetekcja;
8)
(uchylony).