Służba informacji lotniczej. - Dz.U.2021.878 t.j. - OpenLEX

Służba informacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.878 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie służby informacji lotniczej

Na podstawie art. 132 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej, zwanej dalej "AIS";
2)
wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze i inne wydawnictwa AIS;
3)
sposób i warunki udostępniania przez organy AIS wydawnictw, o których mowa w pkt 2, oraz rozpowszechniania przez nią innych informacji;
4)
zasady współdziałania AIS z zarządzającymi lotniskami.
Sposób i warunki zapewniania AIS w zakresie:
1)
przepływu danych i informacji lotniczych - określają przepisy załączników III i IV do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 26, z późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 46), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 552/2004";
2)
publikacji Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych oraz wymagania dla tego wydawnictwa - określają:
a)
normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.), zwanej dalej "Konwencją", ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu i ogłoszenia sprostowanego tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 88), z wyłączeniem pkt 1.2.2.2, 5.3.3.4.6, 5.3.3.4.9, 5.3.4 i 5.3.5,
b)
przepisy art. 3-12 oraz art. 14 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiającego wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2010, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 73/2010",
c)
załącznik nr 1 do rozporządzenia określający sposób publikacji danych i informacji lotniczych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych;
3)
udostępniania map lotniczych oraz wymagania dla tych map - określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 4 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 20), z wyłączeniem pkt 2.1.7, 2.1.8, 4.2.1, 5.2.1, 8.7, 11.4, 16.2.1, 17.4.4 i 20.1;
4)
(uchylony).
Wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze, są określone w Załączniku 4 do Konwencji, a wymagania, którym powinny odpowiadać wydawnictwa AIS inne niż mapy lotnicze, są określone w Załączniku 15 do Konwencji, z tym że ilekroć w zakresie wymagań dotyczących:
1)
map lotniczych w Załączniku 4 do Konwencji jest mowa o "władzy" lub "państwie", rozumie się przez to:
a)
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu",
b)
instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004 - w przypadku, o którym mowa w pkt 2.17.1, 2.17.3 i 11.10.5,
c)
podmiot opracowujący daną mapę lotniczą - w przypadku, o którym mowa w pkt 1.3.2, 1.3.2.1, 1.3.3, 2.4.4 i 2.17.2;
2)
wydawnictw AIS innych niż mapy lotnicze w Załączniku 15 do Konwencji jest mowa o:
a)
"państwie" - rozumie się przez to Prezesa Urzędu,
b)
"władzy lotniczej" lub "agencji, której przekazano uprawnienia do zapewniania służb" oraz "cywilnej władzy lotniczej" - rozumie się przez to instytucję zapewniającą AIS certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004,
c)
"władzy meteorologicznej" - rozumie się przez to instytucję zapewniającą służbę meteorologiczną certyfikowaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004.
1. 
Sposobem udostępniania wydawnictw i rozpowszechniania informacji lotniczych przez organy AIS jest:
1)
publikacja danych i informacji lotniczych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych w języku polskim i angielskim;
2)
międzynarodowe rozpowszechnianie informacji NOTAM (Notice To Airmen), o których mowa w pkt 6.3.2 Załącznika 15 do Konwencji, zwanych dalej "NOTAM;
3)
zapewnienie personelowi związanemu z operacjami lotniczymi dostępu do informacji lotniczych potrzebnych w celach planowania przed lotem zgodnie z pkt 5.5 Załącznika 15 do Konwencji.
2. 
Warunkiem udostępniania wydawnictw i rozpowszechniania informacji lotniczych przez organy AIS jest:
1)
zgodność map lotniczych oraz danych i informacji lotniczych przekazywanych do Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych z:
a)
poziomym układem odniesienia według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84) oraz układem wysokości PL-EVRF2007 -NH, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),
b)
normami i zalecanymi metodami postępowania określonymi w Załączniku 5 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 99),
c)
niemetrycznymi jednostkami miar określającymi wysokość (stopa [ft] - 1 ft = 0,3048 m), odległość (mila morska [NM] - 1 NM = 1852 m), prędkość lotu (węzeł [kt] - 1 kt = 0,514444 m/s) i gradient zniżania albo wznoszenia (stopa na minutę [ft/min] - 100 ft/min = 0,5080 m/s);
2)
udostępnienie Prezesowi Urzędu zmian do Zbioru Informacji Lotniczych (AIP Polska) na co najmniej 56 dni przed dniem ich wejścia w życie;
3)
opracowanie i stosowanie procedury weryfikacji danych i informacji lotniczych przekazywanych do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, zapewniającej zgodność odpowiednich danych i informacji:
a)
(uchylona),
b)
z rejestrem lotniczych urządzeń naziemnych,
c)
z instrukcją operacyjną lotniska,
d)
z rejestrem lotnisk cywilnych,
e)
z taryfą opłat lotniskowych, ogłaszaną w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,
f)
z opłatami nawigacyjnymi, ogłaszanymi w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 130 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,
g)
ze zmianami w systemach funkcjonalnych, zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu zgodnie z pkt ATM/ANS.AR.C.025 i ATM/ANS.OR.A.040 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UEL 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
4)
stosowanie wymagań dotyczących jakości danych lotniczych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Współdziałanie pomiędzy AIS a zarządzającym lotniskiem obejmuje:
1)
wymianę danych i informacji lotniczych na podstawie ustaleń formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2010;
2)
przekazywanie danych i informacji lotniczych o lotniskach za pomocą bezpośredniego połączenia elektronicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2010;
3)
organizację, w razie potrzeby, wspólnych szkoleń;
4)
wymianę doświadczeń, w szczególności w zakresie doskonalenia metod opracowywania danych i informacji lotniczych;
5)
udzielanie informacji i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie spraw objętych współdziałaniem.
2. 
W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, są opracowywane, na bieżąco aktualizowane i przekazywane do AIS:
1)
dane niezbędne do publikacji informacji o lotnisku, określone w ustaleniach formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 73/2010;
2)
informacje operacyjne dotyczące lotniska niezbędne do wydawania NOTAM;
3)
mapy lotnicze zawierające dane o lotnisku, o których mowa w pkt 5.2.5.1 lit. a-c, f i j Załącznika 15 do Konwencji, w postaciach:
a)
papierowej,
b)
elektronicznej - wektorowej, zapewniającej dane geometryczne wraz z opisującymi je atrybutami, w formacie uzgodnionym z AIS,
c)
elektronicznej - rastrowej z referencją przestrzenną, jako nieskompresowane pliki w formacie GeoTiff, o minimalnej rozdzielczości rastra wynoszącej 400 dpi;
4)
cyfrowe zbiory danych o terenie i o przeszkodach dotyczące lotnisk posiadających drogi startowe z podejściem precyzyjnym kategorii II lub III w zakresie strefy 4, o których mowa w pkt 5.3 Załącznika 15 do Konwencji.
3. 
Dane, informacje i mapy lotnicze, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli ich uzyskanie wymagało pomiarów geodezyjnych w terenie.
4. 
Dane, informacje i mapy lotnicze, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w terminie uzgodnionym z AIS.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 478).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SPOSÓB PUBLIKACJI DANYCH I INFORMACJI LOTNICZYCH W ZINTEGROWANYM PAKIECIE INFORMACJI LOTNICZYCH

§  1. 
1. 
Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych składa się z następujących wydawnictw:
1)
Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication);
2)
Zmiany do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Amendment);
3)
Suplementy do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Supplement);
4)
Biuletyny Informacji Lotniczych (AIC - Aeronautical Information Circular);
5)
mapy lotnicze;
6)
NOTAM (Notice To Airmen);
7)
cyfrowe zbiory danych.
2. 
Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2, 4, 5 i 7, publikuje się zgodnie z systemem regulacji (AIRAC - Aeronautical Information Regulation And Control) określonym w podrozdziale 6.2 Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.).
3. 
Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, publikuje się niezwłocznie.
§  2. 
Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication) publikuje się w trzech tomach:
1)
Tom I - pod nazwą "AIP Polska - AIP IFR" - zgodny z Załącznikiem 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., uwzględniając, że informacje o lotniskach, na których jest możliwe wykonywanie lotów według wskazań przyrządów (IFR - Instrumental Flight Rules), publikuje się w rozdziale AD 2 tomu I, a informacje o opłatach lotniskowych, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847), w rozdziale GEN 4 tomu I;
2)
Tom II - pod nazwą "AIP Polska - AIP VFR", zawierający co najmniej następujące dane:

VFR GEN - Część I - Informacje ogólne

VFR GEN 0.1 Spis treści

VFR GEN 1.1 Wstęp

VFR GEN 1.2 Wykaz zmian do AIP VFR

VFR GEN 1.3 Wykaz Suplementów do AIP VFR

VFR GEN 1.4 Wykaz kontrolny stron AIP VFR

VFR GEN 1.5 Lista poprawek ręcznych do AIP VFR

VFR GEN 1.6 Wykaz dostępnych map lotniczych

VFR GEN 2.1 Skróty występujące w AIP VFR

VFR GEN 2.2 Znaki umowne dla map lotniczych w AIP VFR

VFR GEN 3.1 Tablice przeliczeniowe

VFR GEN 3.2 Tabele wschodu i zachodu słońca

VFR GEN 3.3 Sygnały wzrokowe

VFR GEN 4.1 Służba Informacji Powietrznej (FIS)

VFR ENR Część II - T rasa

VFR ENR 0.1 Spis treści

VFR ENR 1.1 Polska przestrzeń powietrzna (FIR WARSZAWA)

VFR ENR 1.2 Przepisy wykonywania lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.3 Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.4 Procedury nastawiania wysokościomierza

VFR ENR 1.5 Planowanie lotów

VFR ENR 2.1 Strefy ruchu lotniskowego (ATZ)

VFR ENR 2.2 Wzmożone loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) o charakterze długotrwałym

VFR ENR 2.3 Elastyczne użytkowanie przestrzeni

VFR ENR 2.4 Strefa identyfikacji obrony powietrznej - ADIZ

VFR ENR 2.5 Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)

VFR AD Część III - Lotniska i lądowiska

VFR AD 0.1 Spis treści

VFR AD 1 Wykaz lotnisk i lądowisk publikowanych w AIP VFR VFR AD 1.1 Grupowanie lotnisk VFR AD 4 Lotniska i lądowiska;

3)
Tom III - pod nazwą "AIP Polska - MIL AIP", zawierający co najmniej następujące dane:

MIL GEN Część I - Informacje ogólne

MIL GEN 0.1 Wstęp

MIL GEN 0.2 Wykaz zmian do MIL AIP

MIL GEN 0.3 Wykaz Suplementów do MIL AIP

MIL GEN 0.4 Wykaz kontrolny stron MIL AIP

MIL GEN 0.5 Lista poprawek ręcznych do MIL AIP

MIL GEN 0.6 Spis treści części 1

MIL GEN 1 Krajowe przepisy i wymagania

MIL GEN 2 Tabele i kody

MIL GEN 3 Służby

MIL ENR Część II - Trasa

MIL ENR 1 Przepisy i procedury ogólne

MIL ENR 2 Przestrzeń powietrzna służb ruchu lotniczego

MIL ENR 3 Trasy ATS

MIL ENR 4 Pomoce i systemy radionawigacyjne

MIL ENR 5 Ostrzeżenia nawigacyjne

MIL ENR 6 Mapy trasowe

MIL AD Część III - Lotniska

MIL AD 1 Lotniska - Wstęp

MIL AD 4 Lotniska.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI DANYCH LOTNICZYCH

LP.DANE

LOTNICZE

ROZDZIELCZOŚĆ

PUBLIKACJI

DOKŁADNOŚĆ

POMIARU

TYP DANYCHKLASYFIKACJA

SPÓJNOŚCI

I. SZEROKOŚĆ I DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA
1Punkty graniczne rejonu informacji powietrznej (FIR)1 '2 kmDeklarowaneZwykła
2Punkty graniczne stref zakazanych

(P),

ograniczonych

(R) i

niebezpiecznych (D) (poza granicami CTA/CTR)

1 '2 kmDeklarowaneZwykła
3Punkty graniczne stref zakazanych

(P),

ograniczonych

(R) i

niebezpiecznych (D) (wewnątrz CTA/CTR)

1 "100 mObliczoneWażna
4Punkty graniczne CTA/CTR1 "100 mObliczoneWażna
5Trasowe pomoce nawigacyjne, punkty skrzyżowania/ przecięcia się i punkty drogi, punkty oczekiwania i punkty STAR/SID1 "100 mZmierzone/

obliczone

Ważna
6Punkt odniesienia lotniska1 "30 mZmierzone/

obliczone

Zwykła
7Punkt odniesienia lotniska dla śmigłowców1 "30 mZmierzone/

obliczone

Zwykła
8Pomoce nawigacyjne zlokalizowane na lotnisku1/10"3 mZmierzoneWażna
9Pomoce nawigacyjne zlokalizowane na lotnisku dla śmigłowców1/10 "3 mZmierzoneWażna
10Pozycje (fix)/punkty podejścia końcowego oraz inne ważne pozycje (fix)/punkty związane z procedurą podejścia według wskazań przyrządów1/10 "3 mZmierzone/

obliczone

Ważna
11Próg drogi startowej1/100 "1 mZmierzoneKrytyczna
12Koniec drogi startowej1/100 "1 mZmierzoneKrytyczna
13Miejsce oczekiwania przy drodze startowej1/100 "0,5 mZmierzoneKrytyczna
14Punkty osi drogi startowej-1 mZmierzoneKrytyczna
15Punkty linii centralnej drogi kołowania/ prowadzenia na stanowisko postojowe1/100 "0,5 mZmierzoneWażna
16Punkty linii centralnej naziemnej drogi kołowania i punkty powietrznej drogi kołowania śmigłowców-0,5 mZmierzone/

obliczone

Ważna
17Linia oznaczająca skrzyżowanie naziemnych dróg kołowania śmigłowców-0,5 mZmierzoneWażna
18Linia oznaczająca skrzyżowanie dróg kołowania1/100 "0,5 mZmierzoneWażna
19Linia prowadzenia do wyjścia1/100 "0,5 mZmierzoneWażna
20Stanowiska postojowe samolotów/

punkty sprawdzania INS

1/100 "0,5 mZmierzoneZwykła
21Stanowiska postojowe śmigłowców/

punkty sprawdzania INS

-0,5 mZmierzoneZwykła
22Geometryczny środek TLOF lub progi FATO1/100 "1 mZmierzoneKrytyczna
23Granice płyty postojowej (wielokąt)1/10 "1 mZmierzoneZwykła
24Płaszczyzna odladzania

(wielokąt)

1/10 "1 mZmierzoneZwykła
25Przeszkody w strefie 11"50 mZmierzoneZwykła
26Przeszkody w strefie 21/10 "5 mZmierzoneWażna
27Przeszkody w strefie 31/10 "0,5 m-Ważna
28Przeszkody w strefie 4-2,5 m-Ważna
29Teren w strefie 1-50 m-Zwykła
30Teren w strefie 2-5 m-Ważna
31Teren w strefie 3-0,5 m-Ważna
32Teren w strefie 4-2,5 m-Ważna
II. WZNIESIENIE / WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA / WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA
1Wzniesienie lotniska1 m lub 1 ft0,5 mZmierzoneWażna
2Wzniesienie lotniska dla śmigłowców1 m lub 1 ft0,5 mZmierzoneWażna
3Undulacja geoidy WGS-84 w punkcie wzniesienia lotniska1 m lub 1 ft0,5 mZmierzoneWażna
4Undulacja geoidy WGS-84 w punkcie wzniesienia lotniska dla śmigłowców1 m lub 1 ft0,5 mZmierzoneWażna
5Próg drogi startowej dla podejść nieprecyzyjnych1 m lub 1 ft0,5 mZmierzoneWażna
6Próg FATO lotnisk dla śmigłowców z/bez podejścia PinS (punkt w przestrzeni)1 m lub 1 ft0,5 mZmierzoneWażna
7Undulacja geoidy WGS-84 na progu drogi startowej dla podejść nieprecyzyjnych1 m lub 1 ft0,5 mZmierzoneWażna
8Undulacja geoidy WGS-84 na progu FATO, geometryczny środek TLOF, dla lotnisk dla śmigłowców z/bez podejścia PinS (punkt w przestrzeni)1 m lub 1 ft0,5 mZmierzoneWażna
9Próg drogi startowej dla podejść precyzyjnych0,1 m lub 0,1 ft0,25 mZmierzoneKrytyczna
10Próg FATO dla lotnisk dla śmigłowców użytkowanych zgodnie z Dodatkiem 2 do Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.0,1 m lub 0,1 ft0,25 mZmierzoneKrytyczna
11Undulacja geoidy WGS-84 na progu drogi startowej dla podejść precyzyjnych0,1 m lub 0,1 ft0,25 mZmierzoneKrytyczna
12Undulacja geoidy WGS-84 na progu FATO, geometryczny środek TLOF, dla lotnisk dla śmigłowców użytkowanych zgodnie z Dodatkiem 2 do Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.0,1 m lub 0,1 ft0,25 mZmierzoneKrytyczna
13Punkty osi drogi startowej-0,25 mZmierzoneKrytyczna
14Punkty linii centralnej drogi kołowania/ prowadzenia na stanowisko postojowe-1 mZmierzoneWażna
15Punkty linii centralnej naziemnej drogi kołowania /powietrznej drogi kołowania śmigłowców-1 mZmierzoneWażna
16Wysokość względna nad progiem w podejściu precyzyjnym0,1 m lub 0,1 ft0,5 mObliczoneKrytyczna
17DME/P3 m lub 10 ft3 mZmierzoneWażna
18DME30 m lub 100 ft30 mZmierzoneWażna
19Minimalne wysokości bezwzględne50 m lub 100 ft50 mObliczoneZwykła
20Przeszkody w strefie 11 m30 mZmierzoneZwykła
21Przeszkody w strefie 20,1 m3 mZmierzoneWażna
22Przeszkody w strefie 30,01 m0,5 m-Ważna
23Przeszkody w strefie 40,1 m1 m-Ważna
24Teren w strefie 11 m30 m-Zwykła
25Teren w strefie 20,1 m3 m-Ważna
26Teren w strefie 30,01 m0,5 m-Ważna
27Teren w strefie 40,1 m1 m-Ważna
III. DEKLINACJA I DEKLINACJA MAGNETYCZNA
1Deklinacja pomocy nawigacyjnej

VHF

wykorzystywana do technicznego zestrojenia

1 °1 °ZmierzoneWażna
2Deklinacja magnetyczna

NDB

1 °1 °ZmierzoneZwykła
3Deklinacja magnetyczna lotniska1 °1 °ZmierzoneWażna
4Deklinacja magnetyczna lotniska dla śmigłowców1 °1 °ZmierzoneWażna
5Deklinacja magnetyczna anteny nadajnika kierunku ILS1 °1 °ZmierzoneWażna
6Deklinacja magnetyczna anteny azymutu MLS1 °1 °ZmierzoneWażna
IV. NAMIAR
1Segment drogi lotniczej1 °1/10°ObliczoneZwykła
2Namiar wykorzystywany do tworzenia pozycji (fix) na trasie i w rejonie lotniska1/10 °1/10 °ObliczoneZwykła
3Segmenty trasy dolotowej lub odlotowej w rejonie lotniska1 °1/10 °ObliczoneZwykła
4Namiar wykorzystywany do tworzenia pozycji (fix) w procedurze podejścia według wskazań przyrządów1/100 °1/100 °ObliczoneWażna
5Zgranie wiązki nadajnika kierunku ILS (geograficzny)1/100 °1/100 °ZmierzoneWażna
6Zgranie zera azymutu wiązki kierunku MLS (geograficzny)1/100 °1/100 °ZmierzoneWażna
7Kierunek drogi startowej (geograficzny)1/100 °1/100 °ZmierzoneZwykła
8Kierunek FATO (geograficzny)1/100 °1/100 °ZmierzoneZwykła
V. DŁUGOŚĆ / ODLEGŁOŚĆ / WYMIAR
1Długość segmentu drogi lotniczej1/10 km lub 1/10 NM1/10 kmObliczoneZwykła
2Odległość między pozycjami (fix) na trasie1/10 km lub 1/10 NM1/10 kmObliczoneZwykła
3Długość segmentów trasy dolotowej lub odlotowej w rejonie lotniska1/100 km lub 1/100 NM1/100 kmObliczoneWażna
4Odległość między pozycjami (fix) w procedurze podejścia według wskazań przyrządów w rejonie lotniska1/100 km lub 1/100 NM1/100 kmObliczoneWażna
5Długość drogi startowej1 m lub 1 ft1 mZmierzoneKrytyczna
6Długość FATO, wymiary TLOF1 m lub 1 ft1 mZmierzoneKrytyczna
7Szerokość drogi startowej1 m lub 1 ft1 mZmierzoneWażna
8Odległość przesuniętego progu1 m lub 1 ft1 mZmierzoneZwykła
9Długość i szerokość zabezpieczenia wydłużonego startu1 m lub 1 ft1 mZmierzoneWażna
10Długość i szerokość zabezpieczenia przerwanego startu1 m lub 1 ft1 mZmierzoneKrytyczna
11Rozporządzalna długość lądowania (LDA)1 m lub 1 ft1 mZmierzoneKrytyczna
12Rozporządzalna długość rozbiegu (TORA)1 m lub 1 ft1 mZmierzoneKrytyczna
13Rozporządzalna długość startu (TODA)1 m lub 1 ft1 mZmierzoneKrytyczna
14Rozporządzalna długość przerwanego startu (ASDA)1 m lub 1 ft1 mZmierzoneKrytyczna
15Szerokość pobocza drogi startowej1 m lub 1 ft1 mZmierzoneWażna
16Szerokość drogi kołowania1 m lub 1 ft1 mZmierzoneWażna
17Szerokość pobocza drogi kołowania1 m lub 1 ft1 mZmierzoneWażna
18Odległość między anteną nadajnika kierunku ILS i końcem drogi startowej1 m lub 1 ft3 mObliczoneZwykła
19Odległość między anteną nadajnika kierunku ILS i końcem FATO-3 mObliczoneZwykła
20Odległość między anteną ścieżki schodzenia ILS i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej1 m lub 1 ft3 mObliczoneZwykła
21Odległość między markerami ILS i progiem drogi startowej1 m lub 1 ft3 mObliczoneWażna
22Odległość między anteną ILS DME i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej1 m lub 1 ft3 mObliczoneWażna
23Odległość między anteną azymutu MLS i końcem drogi startowej1 m lub 1 ft3 mObliczoneZwykła
24Odległość między anteną azymutu MLS i FATO-3 mObliczoneZwykła
25Odległość między anteną elewacji MLS i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej1 m lub 1 ft3 mObliczoneZwykła
26Odległość między anteną MLS DME/P i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej1 m lub 1 ft3 mObliczoneWażna
Objaśnienia:

CTA - Obszar kontrolowany

CTR - Strefa kontrolowana lotniska

DME - Radioodległościomierz

DME/P - Radioodległościomierz precyzyjny

FATO - Strefa końcowego podejścia i startu

ILS - System lądowania według wskazań przyrządów

INS - Bezwładnościowy (inercyjny) system nawigacyjny

MLS - Mikrofalowy system lądowania

NDB - Radiolatarnia bezkierunkowa

SID - Standardowy odlot według wskazań przyrządów

STAR - Standardowy dolot według wskazań przyrządów

TLOF - Strefa przyziemienia i utraty siły nośnej

VHF - Bardzo wielka częstotliwość (od 30 do 300 MHz)

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).