Służba informacji lotniczej. - Dz.U.2009.58.478 - OpenLEX

Służba informacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.58.478

Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie służby informacji lotniczej

Na podstawie art. 132 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
1.
Sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej, w tym szczegółowe zasady dotyczące przygotowania i dostarczania danych do opracowania i publikacji map lotniczych i innych wydawnictw służby informacji lotniczej określa Załącznik 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "Konwencją".
2.
Sposób i warunki udostępniania oraz rozpowszechniania przez organy służby informacji lotniczej map lotniczych i innych wydawnictw tej służby oraz zasady współdziałania służby informacji lotniczej z zarządzającymi lotniskami określa Załącznik 15 do Konwencji.
Wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze i inne wydawnictwa służby informacji lotniczej, określa Załącznik 4 do Konwencji.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. Nr 78, poz. 736).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.
3 Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.