[Termin powstania prawa do uposażenia; wysokość przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy] - Art. 74. - Służba funkcjonariuszy... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 74. - [Termin powstania prawa do uposażenia; wysokość przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  74.  [Termin powstania prawa do uposażenia; wysokość przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy]
1. 
Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe.
2. 
Z tytułu służby funkcjonariusz otrzymuje jedno uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w ustawie.
3. 
Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
4. 
Wielokrotność, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW.