Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.525

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego ustala się na 4,99.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 124).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.