Samorządowy Fundusz Wyrównawczy. - Dz.U.1948.16.111 - OpenLEX

Samorządowy Fundusz Wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.16.111

Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1948 r.

USTAWA
z dnia 9 marca 1948 r.
o Samorządowym Funduszu Wyrównawczym.

1.
Tworzy się samorządowy Fundusz Wyrównawczy w celu przeprowadzenia planowej i racjonalnej polityki w dziedzinie udzielania pomocy finansowej związkom samorządu terytorialnego - stosownie do wytycznych, ustalonych przez Radę Państwa dla gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego i w ramach narodowego planu gospodarczego oraz państwowego planu inwestycyjnego.
2.
Komunalny Fundusz Pożyczkowo-Zapomogowy, utworzony dekretem z dnia 2 listopada 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 290), zostaje przejęty z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez Samorządowy Fundusz Wyrównawczy, nazywany w dalszych artykułach Funduszem.
1.
Z Funduszu będą udzielane związkom samorządu terytorialnego dotacje i pożyczki.
2.
Dotacje z Funduszu będą udzielane przede wszystkim tym związkom samorządu terytorialnego, które nie mogą pokryć bieżących wydatków, związanych z wykonaniem zadań ustawowych, pomimo prowadzenia racjonalnej gospodarki oraz najlepszego wyzyskania w granicach gospodarczo uzasadnionych własnych źródeł przychodowych.
3.
Z funduszu mogą być udzielane związkom samorządu terytorialnego pożyczki bezprocentowe lub oprocentowane na zasilenie funduszów kasowych, a w przypadkach wyjątkowych - na inne cele, nie wyłączając wydatków inwestycyjnych.
1.
Rada Państwa powołuje zarząd Funduszu oraz ustala - po zasięgnięciu opinii zainteresowanych ministrów - organizację zarządu.
2.
W poczet członków zarządu Funduszu wchodzą przedstawiciele Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu.
3.
Rada Państwa sprawuje nadzór nad działalnością zarządu Funduszu.
1.
Rada Państwa zatwierdza roczne plany finansowe Funduszu, ustala zasady udzielania dotacyj i pożyczek z Funduszu, w szczególności tryb składania wniosków w tych sprawach oraz decyduje o udzielaniu dotacyj i pożyczek związkom samorządu terytorialnego.
2.
Rada Państwa określa - po zasięgnięciu opinii zainteresowanych ministrów - zasady udzielania związkom samorządu terytorialnego przewidzianych w budżetach poszczególnych ministerstw dotacyj na cele specjalne i koordynowania akcji rozdziału tych dotacyj.
3.
Rada Państwa może przekazać zarządowi Funduszu prawo decydowania o udzieleniu dotacji lub pożyczki z Funduszu.
1.
Do zakresu działania zarządu Funduszu należy:
1)
administrowanie Funduszem,
2)
opracowanie rocznych planów finansowych Funduszu i przedkładanie ich Radzie Państwa do zatwierdzenia,
3)
przedstawianie Radzie Państwa do decyzji wniosków w przedmiocie udzielania dotacyj i pożyczek z Funduszu,
4)
decydowanie o przyznaniu dotacji lub pożyczki z Funduszu na podstawie upoważnienia, udzielonego przez Radę Państwa,
5)
przedstawianie Radzie Państwa wniosków w sprawie wysokości kosztów administrowania Funduszem (art. 8).
2.
Zarząd Funduszu przedłoży Radzie Państwa do zatwierdzenia w terminie przez nią ustalonym pierwszy plan finansowy Funduszu na rok 1949.

Do Funduszu wpływają:

1)
ustawowo przewidziane części wpływów z podatków oraz dotacje ze Skarbu Państwa,
2)
zwroty z tytułu udzielonych pożyczek,
3)
przypadające dotychczasowemu Komunalnemu Funduszowi Pożyczkowo-Zapomogowemu:
a)
20% wpływów z podatku gruntowego (art. 5 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych - Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 199),
b)
dotacje ze Skarbu Państwa w wysokości 8% wpływów z podatku obrotowego (art. 19 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych - Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 199),
c)
wszelkiego rodzaju należności z innych tytułów oraz sumy pozostające na rachunku,
d)
należności z tytułu zwrotu pożyczek.

Fundusz będzie ulokowany w centralnej instytucji bankowej dla celów kredytu komunalnego, a do czasu jej utworzenia - w Polskim Banku Komunalnym.

Rada Państwa ustala wysokość kwot, które mogą być potrącone z wpływów Funduszu na pokrycie kosztów i wynagrodzeń, związanych z administrowaniem Funduszem, oraz sposób zużytkowania potrąconych kwot.

Do czasu powołania przez Radę Państwa zarządu Funduszu (art. 3 ust. 1) bieżąca administracja Samorządowego Funduszu Wyrównawczego będzie sprawowana według dotychczasowych przepisów o Komunalnym Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowym.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc obowiązującą dekret z dnia 2 listopada 1945 r. o Komunalnym Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowym (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 290).

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Radzie Państwa i Prezesowi Rady Ministrów.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.