Monitor Polski

M.P.1948.36.148

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 kwietnia 1948 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 3 kwietnia 1948 r.
w sprawie powołania Zarządu Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

Na postawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 1948 r. o Samorządowym Funduszu Wyrównawczym (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 111), - Rada Państwa powołuje Zarząd Funduszu w następującym składzie:
1. Przewodniczący Zarządu: Minister Mijal Kazimierz,
2. Zastępca Przewodniczącego: VDyrektor Hebrowski Antoni,

oraz jako przedstawiciele Ministrów:

3. Administracji Publ. - Dyrektor Rybicki Stanisław,
4. Ziem Odzyskanych - Dyrektor Olewiński Aleksander,
5. Skarbu - Naczelnik Kossobudzki Konstanty.