Rzesza Niemiecka-Polska. Porozumienie w sprawie zmiany punktu 1 załącznika A układu o wydaniu akt. 1938.04.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.98.657

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1938 r.

POROZUMIENIE
między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 25 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy:

Dnia dwudziestego piątego kwietnia tysiąc dziewięćset trzydziestego ósmego roku wymienione zostały między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rzeszy Niemieckiej noty stanowiące porozumienie w sprawie zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 gruchną 1926 r. o wydaniu akt. Porozumienie to ma brzmienie następujące:

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr P. II.N/857-a/2/38.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 1938.

Panie Ambasadorze,

W imieniu mego Rządu mam zaszczyt zaproponować Waszej Ekscelencji następujące Porozumienie:

I.

Ponieważ cel Organów Urzędowych, utworzonych zgodnie z punktem 1 Regulaminu w sprawie wykonania Układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r., o wydaniu akt, nie został jeszcze w pełni osiągnięty, Rząd Polski i Rząd Niemiecki zgadzają się na to, by Organy te, w drodze zmiany ustępu 1 punktu 1 Regulaminu, działały, w ramach ich dotychczasowych kompetencji, przez dalszych lat pięć.

II.

Porozumienie niniejsze będzie ratyfikowane. Wejdzie ono w życie 15 dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Berlinie.

Byłbym obowiązany Waszej Ekscelencji za poinformowanie mnie o wyrażeniu zgody Rządu Niemieckiego na proponowane Porozumienie.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ambasadorze, wyrazy mego wysokiego poważania.

Szembek

Jego Ekscelencja

Pan Hans Adolf von Moltke,

Ambasodor Nadzwyczajny i Pełnomocny

Rzeszy Niemieckiej w Warszawie.

Przekład.

AMBASADA NIEMIECKA

Warszawa.

R. 1/4/38.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 1938 r.

Panie Podsekretarzu Stanu,

Notą z dnia 25 kwietnia 1938 r. Nr P. II. N. 857-a/2/38 zaproponował Wasza Ekscelencja w imieniu Rządu Polskiego Rządowi Niemieckiemu następujące Porozumienie:

I.

Ponieważ cel Organów Urzędowych, utworzonych zgodnie z punktem 1 Regulaminu w sprawie wykonania Układu niemiecko-polskiego z dnia 22 grudnia 1926 r., o wydaniu akt, nie został jeszcze w pełni osiągnięty, Rząd Niemiecki i Rząd Polski zgadzają się na to, by Organy te, w drodze zmiany ustępu 1 punktu 1 Regulaminu, działały, w ramach ich dotychczasowych kompetencji, przez dalszych lat pięć.

II.

Porozumienie niniejsze będzie ratyfikowane. Wejdzie ono w życie 15 dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Berlinie.

Mam zaszczyt zawiadomić Waszą Ekscelencję, że Rząd Niemiecki zgadza się na zaproponowane Porozumienie.

Zechce Pan przyjąć, Panie Podsekretarzu Stanu, zapewnienie mego wysokiego poważania.

von Moltke

Jego Ekscelencja

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Pan Jan Szembek

Warszawa.

Zaznajomiwszy się z powyższym porozumieniem uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i w każdym z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 4 lipca 1938 r.