Rozwiązanie Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.456

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 października 1950 r.
w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych.

Na podstawie art. 7 dekretu z dnia 2 kwietnia 1947 r. o utworzeniu przymusowego zrzeszenia przedsiębiorców gorzelń rolniczych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 139) zarządza się, co następuje:
Rozwiązuje się z dniem 15 listopada 1950 r. przymusowe zrzeszenie pod nazwą "Zrzeszenie Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych", utworzone dekretem z dnia 2 kwietnia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 139).
Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego powoła w drodze zarządzenia wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Finansów komisję dla likwidacji Zrzeszenia.
Majątek Zrzeszenia pozostały po pokryciu zobowiązań Zrzeszenia zostanie przekazany na rzecz Państwa z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem gorzelnictwa.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1952 r. (Dz.U.52.34.239) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1952 r.