Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.34.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 1952 r.
zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych.

Na podstawie art. 7 dekretu z dnia 2 kwietnia 1947 r. o utworzeniu przymusowego zrzeszenia przedsiębiorców gorzelń rolniczych (Dz. U. Nr 32, poz. 139) zarządza się, co następuje:
§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych (Dz. U. Nr 49, poz. 456) otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Majątek Zrzeszenia pozostały po pokryciu zobowiązań Zrzeszenia zostanie przekazany na rzecz Państwa z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem gorzelnictwa".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Rolnego i Spożywczego oraz Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.