Utworzenie przymusowego zrzeszenia przedsiębiorców gorzelń rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1947 r.

DEKRET
z dnia 2 kwietnia 1947 r.
o utworzeniu przymusowego zrzeszenia przedsiębiorców gorzelń rolniczych.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 22 lutego 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 79) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Tworzy się przymusowe zrzeszenie przedsiębiorców gorzelń rolniczych pod nazwą: "Zrzeszenie Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych", zwane w dalszych artykułach w skróceniu "Zrzeszenie".

Za gorzelnie rolnicze w rozumieniu niniejszego dekretu uważa się gorzelnie urządzone dla wyrobu spirytusu z ziemniaków i jęczmienia na słód jako surowca podstawowego.

Zrzeszenie posiada osobowość prawną.

Do Zrzeszenia należą przymusowo wszyscy przedsiębiorcy gorzelń rolniczych.

Przedmiotem działalności Zrzeszenia jest:

1)
nadzór oraz współdziałanie w zakresie: a) produkcji i wykonania planu produkcji spirytusu w gorzelniach prowadzonych przez członków Zrzeszenia, jak również b) wykonania dostaw spirytusu z tych gorzelń;
2)
prowadzenie rozliczeń z dostaw spirytusu oraz współdziałanie w finansowaniu odbudowy i produkcji gorzelń; współdziałanie bądź uczestniczenie w przedsiębiorstwach i instytucjach, mających na celu obsługę materiałową, techniczną i naukową gorzelń oraz współdziałanie w tym zakresie z przedsiębiorcami - członkami Zrzeszenia;
3)
uczestniczenie - za zgodą Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych - w instytucjach, mających na celu rozwój produkcji, zużycia lub przerobu spirytusu na cele niekonsumpcyjne, oraz organizowanie - za zezwoleniem Ministra Skarbu - zbytu spirytusu niekonsumpcyjnego na podstawie umów z Państwowym Monopolem Spirytusowym.

Statut nadaje Zrzeszeniu Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. Statut ten podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

Statut winien zapewnić przedstawicielom Spółdzielni – członków Zrzeszenia przeważający udział we władzach Zrzeszenia.

Nadzór nad działalnością Zrzeszenia sprawują Ministrowie: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych za pośrednictwem swoich delegatów, których uprawnienia określi statut Zrzeszenia.

Rozwiązanie Zrzeszenia wymaga rozporządzenia Rady Ministrów. Majątek Zrzeszenia w przypadku jego rozwiązania przekazany będzie po pokryciu zobowiązań Zrzeszenia na cele związane z rozwojem gorzelnictwa rolniczego.

Utworzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 1, poz. 1) "Zrzeszenie Producentów Spirytusu" rozwiązuje się, a jego likwidację powierza się Zrzeszeniu utworzonemu niniejszym dekretem, któremu przykazuje się majątek rozwiązanego "Zrzeszenia Producentów Spirytusu" po pokryciu jego zobowiązań.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.