Rozszerzenie granic miasta i uzdrowiska Ciechocinka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.32.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 1924 r.
w przedmiocie rozszerzania granic miasta i uzdrowiska Ciechocinka.

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19 poz. 92) tudzież art. 11 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. № 31 poz. 254) zarządza się co następuje:
Wyłącza się z gminy Raciążek w powiecie Nieszawskim: wieś Aleksandrówkę, wieś stary Ciechocinek, cześć osady Raciążek, tak zwaną "Piaski", cześć wsi Wola-Raciążek, tak zwaną "Mała Wola" i "Słonawy", część wsi Słońsk, a mianowicie parcele, oznaczone w tabeli likwidacyjnej numerami od 7 do 16 włącznie, część wsi Wołuszewo, a mianowicie parcel:;, oznaczone w tabeli likwidacyjnej numerami 33 do 36 włącznie, część wsi Nowy Ciechocinek, a mianowicie parcelę, oznaczoną w tabeli likwidacyjnej numerem 11, i włącza się wszystkie powyżej wymienione miejscowości i parcele do obszaru miasta i uzdrowiska Ciechocinka.

Linia graniczna Lak rozszerzonego obszaru miasta i uzdrowiska Ciechocinka biec będzie: na północy od koryta odnogi rz. Wisły w kierunku południowo-zachodnim granicą pomiędzy działkami № 16 i № 17 tabeli likw. Słońsk do obecnej granicy miejskiej na wala ochronnym; stąd obecną granicą miejską, aż do południowej granicy działki № 1 tabeli likw. Wołuszewo; da i ej granicą tejże działki do drogi, wiodącej do Wołuszewa, stąd wzdłuż tejże drogi do granicy działki № 35 tabeli likw. Wołuszewo; dalej granicą tejże działki, aż do działki № 4 tab. likw. Nowego Ciechocinka, a następnie zwraca się wzdłuż granicy tejże działki w kierunku południowo-wschodnim, aż do plantu kolejowego; stąd rowem granicznym w kierunku północno-wschodnim między działkami № 5d tabl. likw. Wołuszewo i działki № 5 tabl. likw. Mowy Ciechocinek; dalej granicą działki № 3 tabl. likw. Mowy Ciechocinek na południowy wschód do granicy działki № 2 tabl. likw. Mowy Ciechocinek, dalej granicą tejże działki, aż do zetknięcia się z granice, miasta przy drodze, wiodącej do Aleksandrowa; dalej granicą miasta do kopca granicznego, Nowego i Starego Ciechocinka; dalej granicą wsi Stary Ciechocinek w kierunku południowo-zachodnim, aż do krzyża przy chodzę, wiodącej do Raciążka; dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż tejże drogi i granicy wsi Aleksandrówka aż do granicy działki № 34 tabl. likw. Raciążka; następnie zwraca się ku północnemu wschodowi drogą polną i granicą działek № 33 i № 41, aż do drogi wiodącej do Raciążka; dalej rowem wzdłuż granic działki № 40 tabl. likw. Raciążka do końca granicy działki № 26 tabl. likw. Raciążka i granicą, działki Na 63 tabl. likw. Raciążka do szosy nieszawskiej; dalej szosą nieszawską w kierunku południowo wschodnim, aż do granicy działki № 42. tabl. likw. Raciążka, następnie granicą tejże działki w kierunku północno-wschodnim; dalej granicą działek № 44, 46, 47 i 48 tabl. likw. Raciążka w kierunku północno-zachodnim, tudzież granicą działki № 49 tabl. likw. Raciążka w kierunku północno-wschodnim do granicy wsi Słońsk; dalej granicą tejże wsi. na północ, aż do granicy działek № 6 i 7 tabl. likw. Słońsk, poczem biegnie granicą między temi działkami i dalej w linji prostej, aż do Wisły.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1924 r.