Zaliczanie osad wiejskich w poczet miast oraz zmiana granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 grudnia 1932 r.

USTAWA
z dnia 20 lutego 1920 r.
w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Zaliczanie na obszarze b. zaboru rosyjskiego osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast, nie stanowiących odrębnych powiatów miejskich dla celów administracji państwowej, a w szczególności przez wcielanie do miast sąsiednich obszarów wiejskich lub odłączanie części obszarów miejskich, następują w drodze rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych, wydawanych po wysłuchaniu zainteresowanych ciał samorządowych. Zmiany granic miast stanowiących odrębne powiaty miejskie dla celów administracji państwowej dokonywane będą drogą rozporządzeń Rady Ministrów wydawanych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych po wysłuchaniu zainteresowanych ciał samorządowych.

(skreślony).

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz.U.32.109.895) z dniem 25 grudnia 1932 r.
2 Art. 2 skreślony przez art. 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz.U.32.109.895) z dniem 25 grudnia 1932 r.