Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.743

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH, MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 20 listopada 1920 r.
do ustawy z dn. 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 roku № 42, poz. 251) zarządzamy co następuje:
§  1. Do korzystania z dobrodziejstwa ustawy z dnia 11 maja 1920 r. są uprawnieni:
a) oficerowie, urzędnicy wojskowi i szeregowi Wojsk Polskich i marynarki, pozostający w służbie czynnej w chwili wniesienia podania;
b) osoby, uznane za inwalidów wojskowych;
c) zstępni osób nieżyjących, wymienionych w punktach a) i b).
§  2. Osoby, wymienione w § 1, mogą uzyskać uznanie nazwiska przybranego lub zezwolenie na zmianę nazwiska dotychczasowego, o ile będzie udowodnione:
a) że petent lub jego wstępny podczas służby w formacjach wojskowych polskich lub w Wojsku Polskiem przed dniem 28 maja 1920 r. był znany pod nazwiskiem, którego uznania się domaga, lub na które pragnie zmienić swe nazwisko dotychczasowe;
b) że petent lub jego wstępny odznaczy} się gorliwem pełnieniem obowiązków.
§  3. Zezwolenie na uznanie nazwiska przybranego powoduje dodanie nazwiska nowego do dotychczasowego nazwiska rodowego w ten sposób, że interesowany nosi nadal podwójne nazwisko, przyczem nazwisko rodowe poprzedza przybrane.

Zezwolenie na zmianę nazwiska poprzedniego powoduje zastąpienie dotychczasowego nazwiska rodowego nazwiskiem nowem.

§  4. Podania o uznanie nazwiska przybranego lub o zezwolenie na zmianę nazwiska dotychczasowego powinny osoby interesowane wnosić do Ministerstwa Spraw Wojskowych.
§  5. Podanie zawierać powinno:
a) życiorys petenta lub jego wstępnego, z szczegółowem uwzględnieniem przebiegu służby wojskowej;
b) wskazanie nazwiska, jakie petent lub jego wstępny pragnie dodać do nazwiska rodowego lub przybrać zamiast nazwiska rodowego;
c) wiarogodne zaświadczenie, że petent lub jego wstępny podczas służby w formacjach wojskowych polskich lub w Wojsku Polskiem przed dniem 28 maja 1920 r. był znany pod nazwiskiem, wskazanem w punkcie b);
d) metrykę chrztu lub urodzenia, metrykę (akt) ślubu, o ile petent pozostaje w związku małżeńskim, oraz metrykę chrztu lub urodzenia osób, wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 11 maja 1920 r;
e) dokumenty, stwierdzające obywatelstwo Państwa Polskiego;
f) gdy petent jest zstępny nieżyjącej osoby wojskowej w rozumieniu § 1 niniejszego rozporządzenia - również dokumenty, stwierdzające jego pochodzenie w linji prostej od osoby nieżyjącej.
§  6. Minister Spraw Wojskowych zarządza sprawdzenie, czy używał petent lub jego wstępny przybranego nazwiska oraz zebranie wiadomości, dotyczących osoby petenta lub jego wstępnego, jego przeszłości i służby wojskowej, poczem wydaje stronie rezolucję odmowną, lub składa Naczelnikowi Państwa wniosek o uwzględnienie podania.
§  7. W razie przychylnego załatwienia prośby Minister Spraw Wojskowych:
a) zawiadamia o tem Ministra Spraw Wewnętrznych, względnie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, celem zarządzenia dokonania adnotacji w aktach stanu cywilnego petenta, w myśl art. 5 ustawy z dn. 11 maja 1920 r.;
b) po otrzymaniu od Ministra Spraw Wewnętrznych, względnie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, wiadomości o dokonaniu adnotacji w aktach stanu cywilnego, zarządza ogłoszenie zmiany nazwiska w Dzienniku Rozkazów Wojskowych na koszt Skarbu, oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej (Monitorze Polskim) na koszt petenta.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.