Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.42.251

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1939 r.

USTAWA
z dnia 11 maja 1920 r.
w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej. *

Art.  1.

Osoby wojskowe, które przed wejściem w życie niniejszej ustawy, podczas służby w formacjach wojskowych polskich, lub w wojsku polskiem, przybrały inne nazwisko, a odznaczyły się gorliwem pełnieniem obowiązków, mogą uzyskać uznanie przybranego, względnie zmianą swojego poprzedniego nazwiska.

Art.  2.

Zezwolenia na zmianę (uznanie przybranego) nazwiska udziela Naczelnik Państwa dekretem na podstawie wniosku Ministra Spraw Wojskowych.

Art.  3.

Proszący winien dołączyć do podania metrykę chrztu, względnie urodzenia, tudzież dokumenty, wykazujące obywatelstwo Państwa Polskiego.

Art.  4.

Minister Spraw Wojskowych sprawdzi używanie przez petenta przybranego nazwiska i zarządzi zebranie wiadomości, dotyczących osoby petenta, jego przeszłości i służby wojskowej.

Art.  5.

O ile Naczelnik "Państwa na zmianę (uznanie przybranego) nazwiska zezwoli, Minister Spraw Wojskowych zezwolenie ogłosi w Dzienniku Rozkazów. Wojskowych i w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, a Minister Spraw Wewnętrznych zarządzi, na wniosek Ministra Spraw Wojskowych, adnotację w aktach stanu cywilnego.

Art.  6.

Zmiana nazwiska petenta i osób, na podstawie zezwolenia do zmiany nazwiska uprawnionych, staje się prawomocną dopiero z chwilą uskutecznienia wpisu, w aktach stanu cywilnego każdej z tych osób.

Art.  7.

Zezwolenie na zmianę nazwiska dotyczy także żony i dzieci petenta, które w chwili uzyskania zezwolenia do pełnoletności nie doszły, a dzieci pełnoletnich tylko w tym wypadku, jeżeli do prośby o zmianę nazwiska się przyłączyły.

Art.  8.

Zstępni nieżyjących osób wojskowych, wymienionych w art. 1, mogą uzyskać zmianę nazwiska z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.

Art.  9.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  10.

Wykonanie tej ustawy poleca się Ministrom Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych, a w b. dzielnicy pruskiej-Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej, w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych.

* Z dniem 31 maja 1924 r. nin. ustawa została uchylona przez art. 1 ustawy z dnia 6 maja 1924 r. (Dz.U.1924.44.459).

Z dniem 30 czerwca 1939 r. została przywrócona moc obowiązująca nin. ustawy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1939 r. (Dz.U.1939.57.369).