Uchylenie ustawy z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.44.459

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1924 r.

USTAWA
z dnia 6 maja 1924 r.
uchylająca ustawą z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej (Dz. U. R. P. № 42 poz. 251)

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Uchyla się ustawą z dn. 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej (Dz. U. R. P. № 42 poz. 251).

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i z tą chwilą osoby wojskowe mogą uzyskać zmianę nazwiska w myśl ustawy z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk (Dz. U. R. P. № 88 poz. 478).

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.