Rozciągnięcie obowiązku zawierania umów planowych na 1951 rok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.214

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 11 kwietnia 1951 r.
w sprawie rozciągnięcia obowiązku zawierania umów planowych na 1951 rok.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 180) zarządza się, co następuje:
Obowiązek zawierania umów planowych na 1951 rok rozciąga się na:
1)
Ministrów: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Kolei oraz Poczt i Telegrafów w zakresie zaopatrzenia podległych im resortów,
2)
Powszechną Organizację "Służba Polsce" w zakresie zaopatrzenia,
3)
Spółdzielnie:
a)
zrzeszone w Związku Spółdzielni Spożywców,
b)
zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska",
c)
zrzeszone w Związku Spółdzielni Pracy,
d)
zrzeszone w Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, centrali spółdzielczo-państwowej,
e)
Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa",
f)
Spółdzielnię Wydawniczą "Książka i Wiedza",
g)
Spółdzielnię Wydawniczo-Oświatową "Czytelnik"

- w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 180).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 kwietnia 1951 r.