Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.35.206

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie, przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r., ustaw o państwowym podatku dochodowym i majątkowym, o podatku od kapitałów i rent i ustawy o podatku przemysłowym w czyści, dotyczącej zasadniczego podatku przemysłowego oraz w sprawie uchylenia, pobieranego w powiatach wołyńskich na rzecz Skarbu, podatku od widowisk.

Na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. Rz. P. № 16 z 1921 r. poz. 93) o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r., zarządza się co następuje:
§  1. 1 Na ziemie, wskazane art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie urnowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. (U. Rz. P. № 16 z 1921 r. poz. 93), rozciąga się: 1) moc obowiązującą ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. U. Rz. P. № 82 z 1920 r., poz. 550), przyczem postanowienia tej ustawy o podatku dochodowym wraz ze specjalnym podatkiem od tantjem obowiązują na wskazanym obszarze od 1 stycznia 1920 r. odnośnie do osób fizycznych i spadków wakujących, postanowienia zaś dotyczące podatku majątkowego obowiązują od 1 stycznia 1921 r.;
2) zaczynając od 1 kwietnia 1921 r. moc obowiązującą ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o podatku od kapitałów i rent (Dz. U. Rz. P. № 76 z 1920 r. poz. 517);
3) zaczynając od 1 stycznia 1921 r. moc obowiązującą art. 2, 4-10 i 38-41 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie ujednostajnienia na obszarze. b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o podatku przemysłowym (Dz. U. Rz. P. № 66 z 1920 r. poz. 437) przyczem dla celów poboru zasadniczego podatku przemysłowego ustanawia się następujący podział miejscowości na klasy:
a) miejscowości klasy II miasta: Grodno, Lida, Brześć, Pińsk, Łuck i Równe;
b) miejscowości klasy III miasta: Wilejka, Dzisna, Wołkowysk, Prużana, Kobryń, Słonim, Łuniniec, Nieśwież, Nowogródek, Włodzimierz Wołyński, Kowel, Dubno, Krzemieniec, Ostróg i Sarny;
c) miejscowości klasy IV: wszystkie inne miejscowości.
§  2. 2 Podatek przemysłowy procentowy za r. 1920 w powiatach wołyńskich winien być pobrany na zasadzie rozporządzeń Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 24 i 29 października 1919 r. (Dz. Urzęd, Zarz. Cyw. Ziem Wsch. №№ 26 i 32 z r. 1919 poz. 274 i 343).
§  3. Podatek skarbowy od widowisk, pobierany w powiatach wołyńskich na zasadzie rozporządzenia Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego z dnia 10 czerwca 1920 r. (Dzien. Urzęd. Zarz. Cyw. Ziem Woł. i Fr. Podol. № 14 z r. 1920 poz. 185) przekazuje się na rzecz odnośnych miast.
§  4. 3 Z dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia tracą moc:
a) rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia; 8 czerwca. 1920 r. o państwowym podatku dochodowym (Dzien. Urzęd. Zarz. Cyw. Ziem Wschodnich № 53 z r. 1920 poz. 1496);
b) rozporządzenie Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego z dnia 8 czerwca 1920, dotyczące podatku dochodowego (Dzien. Urzęd. Zarz. Cyw. Ziem Wołynia i Fr. Podolsk. № 14 z r. 1920 r. poz. 183);
c) art. 11 rozporządzenia Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego z dnia 10 czerwca 1920 r. w przedmiocie podatku komunalno skarbowego od widowisk (Dzien. Urzęd. Żarz. Cyw. Ziem Woł. i Frontu Podolskiego № 14 z 1920 r. poz. 185).
§  5. 4 Z dniem 1 kwietnia 1921 r. traci moc rozporządzenie Komisarza; Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 23 grudnia 1919 r., dotyczące podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych i od rachunków on'call'owych (Dz. Zarz. Cyw. Z. Wsch. № 2 z 1920 r. poz. 15).
§  6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 28 kwietnia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek druku, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr 35, poz. 206). (Dz.U.21.45.277) z dniem 4 czerwca 1921 r.
2 § 2 zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 28 kwietnia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek druku, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr 35, poz. 206). (Dz.U.21.45.277) z dniem 4 czerwca 1921 r.
3 § 4 zmieniony przez pkt 3 obwieszczenia z dnia 28 kwietnia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek druku, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr 35, poz. 206). (Dz.U.21.45.277) z dniem 4 czerwca 1921 r.
4 § 5 zmieniony przez pkt 4 obwieszczenia z dnia 28 kwietnia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek druku, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr 35, poz. 206). (Dz.U.21.45.277) z dniem 4 czerwca 1921 r.