Rozciągnięcie na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.91.672

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 października 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski, województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 16, poz. 93) zarządza się co następuje:
Na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego (Dz. Pr. P. P, № 5, poz. 93).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sztuki i Kultury.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.