Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.79.541

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 sierpnia 1921 r.
o rozciągnięciu na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wałkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustaw z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu i z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny.

Na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 roku (Dz. Ust. Rz. P. № 16, poz. 93) o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie u nowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. zarządza się co następuje:
§  1. Na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą:
1) ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Pr. P. P. № 44, poz. 310);
2) ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny (Dz. Ust. Rz. P. z 1921 r. № 7, poz. 36).
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.