Podwyższenie wewnętrznej taryfy telegraficznej i częściowa zmiana zagranicznej taryfy telegraficznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.58.521

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 9 czerwca 1922 r.
o podwyższeniu wewnętrznej taryfy telegraficznej i częściowej zmianie zagranicznej taryfy telegraficznej.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44, poz. 310) art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) oraz rozporządzeń Rady Ministrów: z dnia 27 sierpnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 79, poz. 541) i z dnia 29 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 43, poz. 362) zarządza się, co następuje:
Podwyższa się z dniem 1 lipca 1922 r. dotychczasową opłatę za telegramy zwykłe z 10 mk. na 20 mk., a za telegramy pilne z 30 mk. na 60 mk. od wyrazu. Zarazem ustanawia się najniższą opłatę za telegram zwykły 200. mk. a za telegram pilny 600 mk.

Inne podwyższane należytości wyszczególnione są w załączonej do niniejszego rozporządzenia taryfie (załącznik, część I wewn. taryfa telegr.).

Zaprowadza się nowy sposób postępowania z telegramami z opłaconą należytością za doręczenie przez umyślnego posłańca = X P T. = Nadawca telegramu ze znakiem konwencjonalnym = X P T = winien uiścić zgóry 500 mk. jako depozyt na pokrycie kosztów za doręczanie przez umyślnego posłańca oraz 200 mk. za telegram zawierający doniesienie urzędu odbiorczego, ile posłaniec kosztował.
Wydaje się taryfę telegraficzną zagraniczną (załącznik, część II zagr. tar. telegr.) zestawioną we frankach i. centymach w złocie. Dotychczasowy kurs przeliczenia w stosunku 1 frank w złocie = 900 markom polskim nie ulega zmianie.

Przy obliczaniu opłat za telegramy zagranicę należy poszczególne stawki, podane w taryfie w walucie frankowej, mnożyć przez 900. Tabela pomocnicza do przeliczania" stawek na marki polskie jest dołączona na końcu taryfy zagranicznej.

Za telegramy z Polski do W. M. Gdańska, Rumunji i Węgier obowiązują stawki w markach polskich a mianowicie: do W. M. Gdańska taryfa wewnętrzna oznaczona w § 1; do Rumunji podwójna taryfa wewnętrzna t. zn. 40 mk. od wyrazu telegramu zwykłego a 120 mk. od wyrazu telegramu pilnego (jednak bez zastosowania najniższej opłaty); do Węgier - 85 mk. za wyraz telegramu zwykłego, a 255 mk. za wyraz telegramu pilnego.

Zaprowadza się zniżkowe (niepilne) telegramy zamorskie za opłatą o 50% niższą od telegramów zwykłych. Szczegółowe przepisy o warunkach przyjmowania takich telegramów podane są w taryfie zagranicznej pod lit. C.
Rozporządzenie niniejsze oraz taryfa wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1922 r. z wyjątkiem stawek dla telegramów do Węgier, które wprowadza się z mocą obowiązującą od dn. 1 czerwca 1922 r.

W tym samym terminie tracą moc obowiązującą wszelkie poprzednie, sprzeczne z niniejszem, rozporządzenia i zarządzenia taryfowe.

Rozporządzenie niniejsze i taryfa obowiązują na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oprócz polskiej części Górnego Śląska.

ZAŁĄCZNIK 

WEWNĘTRZNA TARYFA TELEGRAFICZNA. 1

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1922 r. (Dz.U.22.115.1045) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1923 r. (Dz.U.23.24.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 1923 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.