Rozciągnięcie na cały obszar Województwa Śląskiego mocy obowiązującej rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej o zaopatrywaniu ludności w wodę i o usuwaniu nieczystości i wód opadowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.44.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1959 r.

DEKRET
z dnia 15 września 1948 r.
o rozciągnięciu na cały obszar Województwa Śląskiego mocy obowiązującej rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej o zaopatrywaniu ludności w wodę i o usuwaniu nieczystości i wód opadowych.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Moc obowiązującą rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 310) i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód opadowych (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 90, poz. 581) 1 rozciąga się na cały obszar Województwa Śląskiego.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Administracji Publicznej, Zdrowia i Odbudowy każdemu we właściwym zakresie działania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach (Dz.U.59.27.167) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód opadowych (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 90, poz. 581) utraciło moc z dniem 2 maja 1959 r.