Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.55.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1921 roku
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw z dnia 6 lipca 1920 r. i z dnia 18 marca 1921 r. o opłacie stemplowej od kart do gry na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r., № 16 poz. 93), Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Moc obowiązującą art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. (D. U. № 101 poz. 666), w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 18 marca 1921 r. (Dz. U. № 35 poz. 204), jak również art. 2 - 19 i 21 powołanej ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. rozciąga się na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
§  2. Od kart do gry, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą się znajdowały na obszarze ziem, określonych w art. 1, o ile kart tych nie ostemplowano w sposób, opisany w §§ 16 - 18 lub § 32 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 października 1920 r. (Dz. U. № 104 poz. 690), należy w terminie, który oznaczy Minister Skarbu uiścić opłatę w wysokości, ustanowionej w art. 1 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. (Dz. U. № 35 poz. 204), z potrąceniem kwot, zapłaconych tytułem opłaty stemplowej w myśl przepisów dotychczasowych.
§  3. Od obowiązku dodatkowego uiszczenia opłaty wolny jest, kto posiada nie więcej niż dwie talje, od których uiszczono opłatę stemplową według dotychczasowych przepisów.

Opłacenie cła na rzecz b. władz okupacyjnych niemieckich i austjacko-węgierskich na obszarze b. zaboru rosyjskiego nie uważa się za uiszczenie opłaty w myśl przepisów dotychczasowych.

§  4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w miesiąc po ogłoszeniu..