Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.35.204

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1924 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1921 r.
w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry. *

Art.  1.

Część pierwsza art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 101, poz. 666), otrzymuje brzmienie następujące:

"Karty do gry podlegają opłacie stemplowej w wysokości 60 mk. od talji".

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu. Będzie stosowana we wszystkich wypadkach, w których zaopatrzenie kart do gry w stempel urzędowy (art. 3 powołanej ustawy z dnia 6 lipca 1920 r.) nastąpi po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

* Z dniem 1 maja 1924 r. stałą opłatę stemplową od kart do gry, ustanowioną w art. 1 niniejszej ustawy podwyższa się na 2.000 mk, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz.U.22.38.315).