Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.80.552

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 września 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia terminu zgłoszenia i złożenia kart do gry celem dodatkowego opodatkowania na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw z dnia 6 lipca 1920 r. i z dnia 18 marca 1921 r. o opłacie stemplowej od kart do gry na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski, województwa białostockiego (Dz. Ust. R. P. 1921 r. № 55, poz. 342), zarządzam co następuje:
§  1. Terminy, wyznaczone w § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1921 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 67, poz. 437) do zgłoszenia i złożenia posiadanych talii kart do gry celem dodatkowego ostemplowania, przedłuża się do dnia 31 października 1921 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.