§ 7. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2017.1788 t.j. - OpenLEX

§ 7. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1788 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2017 r.
§  7. 
W przypadku gdy małżonek, zstępni lub wstępni, o których mowa w art. 103 ustawy, mają miejsce zamieszkania w innej gminie niż osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia, wywiad może przeprowadzić pracownik socjalny ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonka, zstępnych lub wstępnych, na wniosek kierownika ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.