Jak postąpić, gdyby córka zgodziła się na zawarcie z kierownikiem OPS umowy określającej wysokość świadczonej przez nią pomocy... - OpenLEX

Jak postąpić, gdyby córka zgodziła się na zawarcie z kierownikiem OPS umowy określającej wysokość świadczonej przez nią pomocy dla ojca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2019 r.

PYTANIE

Art. 103 ust. 1 umowa o wysokości świadczeń. Kierownik ośrodka pomocy społecznej i kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może, w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

W tym przypadku nie stosuje się art. 96 ust. 1 pkt 3.

Jak należy rozumieć ten przepis prawa?

Jak należy skonstruować taką umowę?

W związku z powyższym, klient pobiera z OPS zasiłek stały. OPS przeprowadził wywiad alimentacyjny u córki, z którego wynika, że posiada ona dochód na osobę w rodzinie ponad 2 200 zł. Osoba pobierająca zasiłek stały jest w związku małżeńskim, jednakże nie prowadzą oni wspólnego gospodarstwa domowego.

Jak powinien w oparciu o powyższy art. 103 ust. 1 postąpić OPS, gdyby córka zgodziła się na zawarcie z kierownikiem OPS umowy określającej wysokość świadczonej przez nią pomocy dla ojca?

Jak określić wówczas wysokość zasiłku stałego dla ojca, czy kwotę określoną w umowie należy doliczyć do dochodu ojca?

Czy dopuszczalna jest, aby córka zadeklarowała na piśmie lub w wywiadzie alimentacyjnym, że będzie pomagać co miesiąc ojcu finansowo w określonej kwocie, a środki otrzymane od córki zostaną doliczone do dochodu ojca?

W takiej sytuacji, nie będzie konieczności podpisywania umowy, o której mowa powyżej?

Czy każda zadeklarowana kwota pomocy zstępnego lub wstępnego dla osoby korzystającej z pomocy społecznej powoduje, że OPS nie powinien występować do sądu z powództwem alimentacyjnym?

Czy art. 103 ust. 1 ma zastosowanie tylko w przypadku osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, czy ma również zastosowanie do osób już korzystających?

Czy ma tu znaczenie kolejność osób zobowiązanych do pomocy osobie korzystającej z pomocy społecznej, tzn. w pierwszej kolejności małżonek, czy ma możliwość, a jeżeli nie, to dopiero dzieci, czy nie ma to znaczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX