§ 11. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

§ 11. - Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.
§  11. 
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
odpis aktu zgonu dłużnika Funduszu;
2)
prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia;
3)
informacje, o których mowa w § 10 pkt 1 i 3;
4)
informacje o składnikach majątkowych wchodzących w skład spadku, uzyskane od spadkobierców dłużnika Funduszu;
5)
protokół lub inny dokument z wysłuchania spadkobierców dłużnika Funduszu w trybie art. 827 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stwierdzający brak majątku dłużnika Funduszu;
6)
prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
7)
dokumentację dotyczącą ustalenia stanu czynnego spadku przez organ egzekucyjny;
8)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy.