Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia... - Dz.U.2017.2007 - OpenLEX

Rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2007

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na podstawie art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku:
1)
marszałka województwa o odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenie w całości lub w części należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", o którym mowa w art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej "ustawą";
2)
dłużnika Funduszu w sprawie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty należności lub odstąpienia w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenia w całości lub w części należności Funduszu, o którym mowa w art. 23 ust. 9a ustawy;
3)
dłużnika Funduszu o wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności Funduszu, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy;
4)
dłużnika Funduszu o zawarcie porozumienia w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu, w szczególności o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności, o którym mowa w art. 23a ust. 3 ustawy.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
marszałku województwa - rozumie się przez to marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy;
2)
pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - rozumie się przez to pomoc spełniającą przesłanki określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących odpowiednio pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie;
3)
pomocy publicznej - rozumie się przez to pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).
Do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
opis stanu faktycznego ze wskazaniem: kwot należności Funduszu, których dotyczy wniosek, z podziałem na należność główną, odsetki, koszty i inne należności, okresów, za które zostały wypłacone świadczenia ze środków Funduszu i ich wysokość, podstaw prawnych wypłaty każdego ze świadczeń ze środków Funduszu, wykazu spłaconych kwot i przebiegu postępowania windykacyjnego;
2)
stanowisko marszałka województwa określające przedmiot wniosku, jego podstawę prawną oraz w zależności od rodzaju wniosku proponowane warunki odstąpienia od dochodzenia zwrotu lub umorzenia należności Funduszu wraz z uzasadnieniem;
3)
sporządzoną przez marszałka województwa opinię prawną dotyczącą aktualnego stanu prawnego, zawierającą ocenę możliwości lub zasadności dalszego dochodzenia zwrotu należności Funduszu od dłużnika Funduszu oraz od osób trzecich odpowiedzialnych za zobowiązania dłużnika Funduszu;
4)
informację, czy w stosunku do osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości było prowadzone postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791), wraz z potwierdzającymi ją dokumentami.
Do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku oraz oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym, a w przypadku dłużnika Funduszu będącego osobą fizyczną także o sytuacji rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania;
2)
sporządzony przez marszałka województwa opis stanu faktycznego zawierający: kwoty należności Funduszu, których dotyczy wniosek, z podziałem na należność główną, odsetki, koszty i inne należności, okresy, za które zostały wypłacone świadczenia ze środków Funduszu i ich wysokość, podstawy prawne wypłaty każdego ze świadczeń ze środków Funduszu, wykazy spłaconych kwot i przebieg postępowania windykacyjnego;
3)
sporządzone przez marszałka województwa stanowisko określające przedmiot wniosku, jego podstawę prawną oraz w zależności od rodzaju wniosku proponowane warunki zwrotu, odstąpienia od dochodzenia zwrotu lub umorzenia należności Funduszu wraz z uzasadnieniem;
4)
sporządzoną przez marszałka województwa opinię prawną dotyczącą aktualnego stanu prawnego, zawierającą ocenę możliwości lub zasadności dalszego dochodzenia zwrotu należności Funduszu od dłużnika Funduszu oraz warunków przedstawionych przez dłużnika Funduszu.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości:
a)
prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza,
b)
prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego,
c)
sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,
d)
sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
e)
oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;
2)
analizę wykazującą, że deklarowana kwota wpłaty przez dłużnika Funduszu spowodowałaby korzystniejszą sytuację Funduszu niż w przypadku wszczęcia postępowania sądowego i poniesienia kosztów sądowych lub w drodze przymusowego dochodzenia zwrotu w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z oświadczeniem dłużnika Funduszu zawierającym uprawdopodobnienie zaspokojenia należności Funduszu w wyższym stopniu;
3)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1;
2)
analizę wykazującą, że dochodzenie zwrotu należności Funduszu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonych kwot, z wyliczeniem rzeczywistych kosztów, które należałoby ponieść w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;
3)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1;
2)
oświadczenie dłużnika Funduszu, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności pozbawiłoby jego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;
3)
dokumenty potwierdzające zawarty w oświadczeniu stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym ostatnie złożone zeznanie podatkowe;
4)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
analizę wykazującą, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierającą w szczególności:
a)
ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:
wartość należności Funduszu,
wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,
wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,
b)
ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:
wartość należności Funduszu,
rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,
wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,
pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli, z uwzględnieniem posiadanych przez Fundusz zabezpieczeń,
szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,
szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,
szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,
c)
założenia uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b;
2)
dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 1:
a)
pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,
b)
plan naprawczy pozwalający ocenić, czy dłużnik Funduszu będzie w stanie zrealizować spłatę należności zgodnie z zaproponowanymi warunkami, wraz z prognozami finansowymi obejmującymi cały okres, w którym będzie następowała spłata należności Funduszu,
c)
ocena prawna możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz;
3)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką dłużnik Funduszu otrzymał w roku podatkowym, w którym złożono wniosek, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie;
2)
informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
3)
dokumenty potwierdzające prowadzenie przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
4)
informację, do jakiej kategorii ratingowej należy dłużnik Funduszu zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6);
5)
inne dokumenty i informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
informację organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu;
2)
informacje uzyskane w postępowaniu sądowym o wyjawienie majątku dłużnika Funduszu;
3)
informację organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 7601 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.);
4)
protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
5)
postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
6)
porównanie kosztów dochodzenia i egzekucji należności Funduszu z kwotą możliwą do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym;
7)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
odpis aktu zgonu dłużnika Funduszu;
2)
prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia;
3)
informacje, o których mowa w § 10 pkt 1 i 3;
4)
informacje o składnikach majątkowych wchodzących w skład spadku, uzyskane od spadkobierców dłużnika Funduszu;
5)
protokół lub inny dokument z wysłuchania spadkobierców dłużnika Funduszu w trybie art. 827 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stwierdzający brak majątku dłużnika Funduszu;
6)
prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
7)
dokumentację dotyczącą ustalenia stanu czynnego spadku przez organ egzekucyjny;
8)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokument potwierdzający wykreślenie dłużnika Funduszu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej "KRS";
2)
postanowienie, o którym mowa w § 11 pkt 6;
3)
prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wskazujące na brak majątku dłużnika Funduszu;
4)
informację sądu o nieprzerejestrowaniu dłużnika Funduszu do KRS zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 770, z późn. zm.);
5)
informację dotyczącą nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia dłużnika Funduszu zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;
6)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe o:
a)
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,
b)
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu w razie stwierdzenia, że jego majątek obciążony jest hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
c)
umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika Funduszu obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
2)
informację o dacie wpływu wniosku o ogłoszenie upadłości;
3)
aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS;
4)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
zaświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. c i d;
2)
informację, o której mowa w § 10 pkt 3;
3)
dokument, o którym mowa w § 10 pkt 4;
4)
postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 5;
5)
protokół organu egzekucyjnego z czynności terenowych;
6)
aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS;
7)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy, do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1 i § 13 pkt 3;
2)
postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 5;
3)
dokumenty potwierdzające stan majątkowy dłużnika Funduszu;
4)
oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym;
5)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy.
Do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
stanowisko marszałka województwa dotyczące wnioskowanych przez dłużnika Funduszu warunków zwrotu należności Funduszu wraz ze wskazanymi przez marszałka województwa dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508);
2)
wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności;
3)
analizę, o której mowa w § 8 pkt 1;
4)
dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. a i c;
5)
oświadczenie dłużnika Funduszu o wielkości pomocy publicznej udzielonej - w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych - i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
6)
informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
7)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wnioskowane przez dłużnika Funduszu warunki zwrotu należności Funduszu.
Do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 3 ustawy, dołącza się odpowiednio:
1)
analizę, o której mowa w § 8 pkt 1;
2)
dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. a i c oraz w § 16 pkt 2;
3)
stanowisko marszałka województwa dotyczące wnioskowanych przez dłużnika Funduszu warunków zwrotu należności Funduszu, w tym:
a)
sporządzoną przez marszałka województwa opinię, z której wynika, że dłużnik Funduszu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1),
b)
ocenę marszałka województwa wskazującą, czy plan restrukturyzacyjny prowadzi do odzyskania przez dłużnika Funduszu długookresowej konkurencyjności na rynku;
4)
układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne wraz z prawomocnym postanowieniem o jego zatwierdzeniu oraz inne dokumenty dotyczące układu;
5)
oświadczenie dłużnika Funduszu o wielkości udzielonej - w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych - i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
6)
informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
7)
inne dokumenty lub informacje potwierdzające wnioskowane przez dłużnika Funduszu warunki zwrotu należności Funduszu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. poz. 1898), które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1557) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.