Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.114.752

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 1920 r.
w przedmiocie reorganizacji zarządu dóbr państwowych.

Na podstawie art. 15 i 27 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. Kr. Pol. z 1918 r. № 1 p. 1) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Zarząd dobrami państwowemi, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 maja 1919 r. poddaje się reorganizacji na zasadach, wyrażonych w §§ 2-4 niniejszego rozporządzenia.
§  2. 1 Sprawowanie bezpośredniego zarządu wszelkiemi majątkami państwowemi rolnemi oraz dobrami, pozostającemi pod zarządem państwowym, z wyłączeniem lasów państwowych lub pozostających pod zarządem państwowym, przekazuje się w pierwszej instancji władzom administracyjnym I instancji, w drugiej instancji zaś - właściwym władzom administracyjnym II instancji.

Sprawy zarządu lasami państwowemi lub pozostającemi pod zarządem państwowym reguluje osobne rozporządzenie.

§  3. Naczelny nadzór nad wymienionemi w § 2 ust. 1 majątkami i dobrami oraz sprawy natury zasadniczej, w szczególności dotyczące nabywania, zbywania i obciążenia dóbr państwowych, zarówno jak czynności III instancji we wszelkich sprawach, dotyczących dóbr państwowych sprawować będzie Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  4. Po przekazaniu właściwych spraw i czynności władzom, wskazanym §§ 2 i 3 niniejszego rozporządzenia, Główny Zarząd oraz zarządy okręgowe dóbr państwowych ulegną zniesieniu.
§  5. Rozporządzenie niniejsze z dniem ogłoszenia uzyskuje moc obowiązującą na całym obszarze Rzeczypospolitej, z wyjątkiem b. dzielnicy pruskiej.

Jednocześnie utraci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1919 r. w przedmiocie organizacji zarządów dóbr państwowych (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 41, poz. 301).

1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 1921 r. (Dz.U.21.77.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 września 1921 r.