Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.77.530

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie zmian w rozporządzeniu z dnia 23 listopada 1920 r. o reorganizacji zarządu dóbr państwowych (Dz. Ust. R. P. № 114, poz. 752).

Na podstawie art. 15 i 27 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o organizacji władz naczelnych (Dz. P. K. P. № 1, poz. 1) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1920 r. w przedmiocie reorganizacji zarządu dóbr państwowych (Dz. Ust. R. P. № 114, poz. 752) wyrazy: "referentom rolnym przy starostwach" należy zastąpić wyrazami: "władzom administracyjnym I instancji", a wyrazy: "departamentom rolnictwa i weterynarji przy właściwych urzędach wojewódzkich" - wyrazami: "właściwym władzom administracyjnym II instancji".

Zmiana niniejsza nie narusza postanowień art. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1920 r. w przedmiocie tymczasowej organizacji władzy administracyjnej i instancji w miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie (Dz. Ust. R. P. № 20, poz. 106).

§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą od dnia ogłoszenia.